Page 363 - Biblia Català TBS
P. 363

1I s’esdevingué després de la mort de Saül, quan David tornà de col- pir els amalequites, que David restà
a Siclag dos dies;
2 i s’esdevingué, al tercer dia que, heus aquí, un home arribà del cam- pament de Saül amb els seus vestits esquinçats, i amb terra sobre el seu cap. I s’esdevingué, en venir a David, que caigué a terra, i féu reve- rència.
3 I David li digué: D’on véns? I ell li digué: He escapat del campament d’Israel.
4 I David li digué: Què ha passat? Explica-m’ho, si us plau. I ell digué: El poble ha fugit de la batalla, i també molts del poble han caigut i han mort; i també Saül i el seu  ll Jonatan han mort.
5 I David digué al jove que li expli- cava això: Com saps que Saül i el seu  ll Jonatan són morts?
6 I el jove que li explicava això digué: Casualment em trobava a la muntanya de Guilboa, i vaig veure Saül recolzat sobre la seva llança i, heus aquí, els carros i els qui anaven a cavall el seguien;
7 iellesgiràenrereiemveiéiem cridà, i jo vaig dir: Sóc aquí!
8 Iellemdigué:Quietstu?Ilivaig respondre: Jo sóc un amalequita.
9 I em digué: Posa’t damunt meu, et prego, i mata’m perquè m’ha agafat angúnia, perquè tota la meva vida és encara en mi.
10 I jo em vaig posar sobre ell, i el vaig matar, perquè sabia que no viuria després de la seva caiguda; i vaig prendre la diadema que tenia
1:1 1Sa 30:17 1:21 1Sa 10:1
sobre el seu cap i el braçalet que duia al braç, i els he portat aquí al meu senyor.
11 Llavors David agafà els seus ves- tits i els esquinçà, i també ho feren tots els homes que eren amb ell;
12 i feren dol i ploraren, i dejunaren  ns al vespre per Saül i pel seu  ll Jonatan i pel poble de Jahveh, i per la casa d’Israel, perquè havien caigut sota l’espasa.
13 I David digué al jove que li expli- cava això: D’on ets tu? I respongué: Jo sóc  ll d’un foraster, d’un amale- quita.
14 I David li digué: ¿Com és que no vas tenir por d’estendre la teva mà per matar l’ungit de Jahveh?
15 I David cridà un dels servents, i li digué: Atansa’t, llança’t contra ell. I ell el colpí, i va morir.
16 I David li digué: Que la teva sang caigui sobre el teu cap, perquè la teva boca ha testi cat contra tu, dient: Jo vaig matar l’ungit de Jahveh.
17 I David féu aquesta elegia sobre Saül, i sobre el seu  ll Jonatan.
18 I manà que s’ensenyés als  lls de Judà: és el cant de l’Arc; heus aquí, es troba escrit al llibre de Jaixar:
19 L’esplendor d’Israel, ha sucumbit en els teus turons! Com han caigut els poderosos!
20 No ho proclameu a Gat, no anun- cieu les noves als carrers d’Ascaló; no sigui que se n’alegrin les  lles dels  listeus, no sigui que exultin les  lles dels incircumcisos.
21 Muntanyes de Guilboa, que no caigui rosada ni pluja sobre vosal-
Segon llibre de Samuel
355


   361   362   363   364   365