Page 368 - Biblia Català TBS
P. 368

2 Samuel 4, 5
vaig agafar i el vaig matar a Siclag, com a retribució per les noves:
11 molt més quan uns homes malvats han matat un home just en la seva pròpia casa, al seu llit. Ara, doncs, ¿no reclamaré la seva sang de la vostra mà, i us exterminaré de la terra?
12 I David manà als seus servents que els matessin; i els tallaren les mans i els peus, i els penjaren sobre la bassa, a Hebron. I agafaren el cap d’Ixbóixet, i el sepultaren al sepulcre d’Abner, a Hebron.
5Llavors totes les tribus d’Israel vingueren a David, a Hebron, i parlaren, dient: Aquí ens tens, nosal-
tres som os teu i carn teva.
2 Ja abans, també quan Saül era rei sobre nosaltres, tu eres qui feia entrar i sortir Israel; i Jahveh t’ha dit: Tu pasturaràs el meu poble Israel, i tu seràs príncep sobre Israel.
3 I tots els ancians d’Israel vingue- ren al rei, a Hebron, i el rei David féu amb ells un pacte a Hebron davant Jahveh; i ungiren David rei sobre Israel.
4 David tenia trenta anys quan esdevingué rei. Regnà quaranta anys:
5 a Hebron regnà sobre Judà set anys i sis mesos, i a Jerusalem regnà trenta-tres anys sobre tot Israel i Judà.
6 I el rei i els seus homes marxaren vers Jerusalem, contra els jebuseus, els habitants de la terra; i parlaren a David, dient: Tu no entraràs aquí, perquè els cecs i els coixos et rebut- jaran, dient: David no entrarà aquí. 7 I David capturà la fortalesa de Sió, la qual és la ciutat de David.
8 I David digué aquell dia: Tothom que ataqui els jebuseus, i pugi pel canal, que ataqui també els coixos i els cecs, que l’ànima de David odia. Per això diuen: Els cecs i els coixos no entraran a la casa.
5:2 1Sa 18:13; Ps 78:70-72 5:6 Jt 1:21 360
9 I David s’instal·là a la fortalesa, i la va anomenar la Ciutat de David; i David hi construí al voltant, des de Mil·ló cap endins.
10 I David s’anava fent més i més poderós, i Jahveh, el Déu dels exèr- cits, era amb ell.
11 I Hiram, rei de Tir, envià mis- satgers a David, i fusta de cedres, i fusters, i picapedrers per a les parets, i van construir una casa per a David. 12 I David reconegué que Jahveh l’havia con rmat com a rei sobre Israel, i que havia enaltit el seu regne a causa del seu poble Israel. 13 I David va prendre més con- cubines i esposes de Jerusalem, després de venir d’Hebron, i li nas- queren més  lls i  lles a David.
14 I aquests són els noms dels que li nasqueren a Jerusalem: Xammua, i Xobab, i Natan, i Salomó,
15 i Ibhar, i Elixua, i Nèfeg, i Ja a, 16 i Elixamà, i Eliadà, i Elifèlet.
17 I els  listeus escoltaren que havien ungit David rei sobre Israel, i tots els  listeus pujaren a atacar David, però David ho escoltà, i baixà a la fortalesa.
18 I els  listeus arribaren, i s’estengueren per la vall dels Rafaïtes.
19 I David consultà Jahveh, dient: ¿Pujaré contra els  listeus? ¿Me’ls donaràs a la meva mà? I Jahveh digué a David: Puja, i jo certament et donaré els  listeus a la teva mà. 20 I David arribà a Baal-Perassim, i David els colpí allà. I digué: Jahveh ha esquinçat els meus enemics davant meu, com s’esquincen les aigües. Per això anomenà el nom d’aquell lloc Baal-Perassim.
21 I deixaren allà els seus ídols, i David i els seus homes se’ls empor- taren.
22 I els  listeus tornaren a pujar, i es van estendre per la vall dels Rafaïtes.


   366   367   368   369   370