Page 371 - Biblia Català TBS
P. 371

20 I què més t’hi pot afegir encara David? Perquè, tu coneixes el teu servent, Senyor Jahveh.
21 Perquè per la teva paraula, i d’acord amb el teu cor, tu has fet tota aquesta grandesa, per fer-la conèixer al teu servent.
22 Per això tu ets gran, Senyor Jahveh, perquè no n’hi ha cap com tu,inohihacapDéullevatdetu, segons tot el que hem escoltat amb les nostres orelles.
23 ¿I quina nació de la terra és com el teu poble, com Israel, el qual Déu s’ha redimit com un poble per a si mateix,ilihafetunnom,ihafetper a vosaltres, per a la teva terra, coses grans i terribles, davant del teu poble que tu has redimit per a tu d’Egipte, de les nacions i els seus déus?
24 I tu has establert per a tu el teu poble Israel, un poble per a tu per sempre: i tu, Jahveh, has esdevingut llur Déu.
25 Ara, doncs, Jahveh-Déu, la pa- raula que has parlat referent al teu servent, i referent a la seva casa, que sigui ferma per sempre, i fes com has promès;
26 i que el teu Nom sigui gran per sempre, dient: Jahveh dels exèrcits és Déu sobre Israel, i la casa del teu servent David serà establerta davant teu.
27 Perquè tu, Jahveh dels exèrcits, Déu d’Israel, ho has revelat a l’orella del teu servent, en dir: T’edi caré una casa; per això el teu servent ha trobat al seu cor de pregar-te aquesta pregària.
28 I ara, Senyor Jahveh, tu ets el mateix Déu, i les teves paraules són veritat, i tu has fet aquesta bona promesa al teu servent.
29 I ara, tu t’has complagut a beneir la casa del teu servent, a   que sigui per sempre davant teu; perquè tu, Senyor Jahveh, has parlat, i la casa del teu servent serà beneïda per sem- pre amb la teva benedicció.
2 Samuel 7, 8
8I s’esdevingué després d’això, que David colpí els  listeus i els sotmeté; i David va prendre la
brida de la metròpoli de la mà dels  listeus.
2 I colpí Moab, i els mesurà amb un cordill fent-los jeure a terra; i mesurà dos cordills per fer-los morir, i tot un cordill per deixar-los viure. I els moabites foren servents de David, i li portaven un tribut.
3 I David colpí Adadèzer,  ll de Rehob, rei de Sobà, en anar a establir el seu domini vora el riu Eufrates.
4 I David li capturà mil carros i set-cents cavallers, i vint mil homes d’infanteria; i David tallà els braons dels cavalls de tots els carros, i en deixà cent carros.
5 I els arameus de Damasc vingue- ren a ajudar Adadèzer, rei de Sobà, i David colpí vint-i-dos mil homes dels arameus.
6 I David posà guarnicions entre els arameus de Damasc, i els arameus foren servents de David: li portaven un tribut. I Jahveh guardava David pertot arreu on anava.
7 I David agafà els escuts d’or que duien els servents d’Adadèzer, i els portà a Jerusalem.
8 I el rei David agafà molta quanti- tat de bronze de Bètah i de Berotai, ciutats d’Adadèzer.
9 I Tohi, rei d’Hamat, escoltà que David havia colpit tot l’exèrcit d’Adadèzer,
10 i Tohi envià el seu  ll Joram al rei David, per saludar-lo i per beneir-lo –perquè havia lluitat contra Adadèzer i l’havia vençut, perquè Adadèzer havia combatut contra Tohi–, i a la seva mà tenia tota mena d’objectes de plata i objectes d’or i objectes de bronze.
11 I el rei també els dedicà a Jahveh, amb la plata i l’or que havia dedicat de totes les nacions que havia sotmès:
7:21 Dt 3:24 7:23 Dt 4:7 8:1 en hebreu: Mèteg-Aammà.
363


   369   370   371   372   373