Page 372 - Biblia Català TBS
P. 372

2 Samuel 8, 9, 10
12 d’Aram, i de Moab, i dels lls d’Ammon, i dels listeus, i d’Amalec, i del botí d’Adadèzer, ll de Rehob, rei de Sobà.
13 I David es féu un nom quan tornà de colpir els arameus a la vall de la Sal, eren divuit mil;
14 i posà guarnicions a Edom, per tot Edom posà guarnicions, i tots els d’Edom esdevingueren servents de David. I Jahveh protegia David per tot arreu on anava.
15 I David regnà sobre tot Israel, i David feia judici i justícia a tot el seu poble.
16 I Joab, ll de Seruià, era sobre l’exèrcit; i Jehoixafat, ll d’Ahilud, era cronista;
17 i Sadoc, ll d’Ahitub, i Ahimèlec, ll d’Abiatar, eren sacerdots; i Seraià era secretari;
18 i Benaià, ll de Jehoiadà, era sobre els quereteus i els peleteus; i els lls de David eren ministres.
9I David digué: ¿Hi ha encara algun supervivent de la casa de Saül, a qui jo pugui fer misericòrdia a causa de Jonatan?
2 I hi havia un servent de la casa de Saül que s’anomenava Sibà, i el con- vocaren davant David; i el rei li digué: Ets tu Sibà? I digué: Servidor teu.
3 I el rei digué: ¿No resta algú de la casa de Saül, a qui pugui mostrar misericòrdia de Déu? I Sibà digué al rei: Encara li resta un ll a Jonatan, esguerrat dels peus.
4 Ielreilidigué:Onésell?ISibà digué al rei: Heus aquí, ell és a casa de Maquir, ll d’Ammiel, a Lodebar. 5 I el rei David l’envià a cercar a casa de Maquir, ll d’Ammiel, de Lodebar.
6 I Me bóixet, ll de Jonatan, ll de Saül, vingué a David, i caigué sobre el seu rostre, i féu reverència. I David digué: Me bóixet. I ell res- pongué: Heus aquí el teu servidor.
8:13 Ps 60 9:4 2Sa 4:4 364
7 I David li digué: No tinguis por, perquè jo certament faré amb tu misericòrdia a causa del teu pare Jonatan, i et tornaré totes les terres de Saül, el teu pare, i tu menjaràs pa a la meva taula perpètuament.
8 I ell s’inclinà, i digué: ¿Qui és el teu servent perquè tu et xis en un gos mort com jo?
9 I el rei cridà Sibà, servent de Saül, i li digué: Tot el que era de Saül i de tota la seva casa, ho dono al ll del teu senyor.
10 I tu li conrearàs la terra, tu i els teus lls i els teus servents, i en recolliràs els fruits, i hi haurà pa per al ll del teu senyor, i en menjarà; i Me bóixet, ll del teu senyor, men- jarà pa a la meva taula perpètua- ment. I Sibà tenia quinze lls, i vint servents.
11 I Sibà digué al rei: Segons tot el que el meu senyor el rei ha manat al seu servent, així ho farà el teu servent. I el rei digué: I Me bóixet menjarà a la meva taula com un dels lls del rei.
12 I Me bóixet tenia un ll petit que s’anomenava Micà; i tots els qui habitaven a la casa de Sibà eren servents de Me bóixet.
13 I Me bóixet habitava a Jerusalem, perquè menjava a la taula del rei sem- pre, i ell era coix de tots dos peus.
10
I després s’esdevingué que
el rei dels lls d’Ammon va morir, i el seu ll Hanun regnà al seu lloc.
2 I David digué: Mostraré benvolen- ça a Hanun, ll de Nahaix, com el seu pare em va mostrar benvolença. David, doncs, envià els seus servents per consolar-lo pel seu pare. I els ser- vents de David vingueren a la terra dels lls d’Ammon.
3 I els prínceps dels lls d’Ammon digueren a Hanun, llur senyor: ¿Et sembla que David vol honrar el teu


   370   371   372   373   374