Page 374 - Biblia Català TBS
P. 374

2 Samuel 11
amb ella; i ella es puri cà de la seva impuresa, i se’n tornà a casa seva.
5 I la dona va concebre, i ho féu saber a David, i digué: He conce- but.
6 I David envià a dir a Joab: Envia’m Uries, l’hittita. I Joab envià Uries a David.
7 I Uries vingué a ell, i David li de- manà si Joab estava bé, i si el poble estava bé, i si la guerra anava bé.
8 I David digué a Uries: Baixa a casa teva i renta’t els peus. I Uries sortí de la casa del rei, i després li dugueren un regal de part del rei.
9 Però Uries jagué a l’entrada de la casa del rei amb tots els servents del seu senyor, i no baixà a casa seva. 10 I n’informaren David, dient: Uries no ha baixat a casa seva. I David digué a Uries: ¿No has vingut del viatge? Per què no has baixat a casa teva?
11 I Uries digué a David: L’arca, i Israel i Judà viuen en tendes, i el meu senyor Joab i els servents del meu senyor acampen al ras, ¿i jo me n’aniré a casa a menjar i beure, i a jeure amb la meva muller? Per vida teva i per vida de la teva ànima que no faré pas això.
12 I David digué a Uries: Resta aquí també avui, i demà t’acomiadaré. I Uries va romandre a Jerusalem aquell dia, i l’endemà.
13 I David el cridà, i menjà i begué davant d’ell, i el va embriagar; i al vespre sortí per jeure al seu llit amb els servents del seu senyor, però no baixà a casa seva.
14 I s’esdevingué al matí, que David va escriure un comunicat per a Joab, i l’envià per mitjà d’Uries.
15 I escriví en el comunicat, dient: Poseu Uries en la primera línia de batalla, al lloc més perillós, i reti- reu-vos de darrere d’ell, a   que sigui ferit i mori.
16 I s’esdevingué quan Joab assetja- va la ciutat, que col·locà Uries al lloc
11:20 Jt 9:53 366
on sabia que hi havia els homes més valerosos.
17 I els homes de la ciutat sortiren i lluitaren contra Joab, i en cai- gueren alguns del poble, dels ser- vents de David; i morí també Uries, l’hittita.
18 I Joab informà David de totes les qüestions de la guerra;
19 i manà al missatger, dient: Quan acabis de parlar al rei de totes les qüestions de la guerra,
20 si esdevé que s’exalta el furor del rei, i et diu: ¿Per quina raó us heu atansat tant a la ciutat per atacar-la? ¿No sabíeu que llançarien objectes des de la muralla?
21 Qui va matar Abimèlec,  ll de Jerubéixet? ¿No li va llançar una dona un tros de mola des de la mu- ralla, i va morir a Tebés? Per què us heu atansat a la muralla? Llavors tu diràs: El teu servent Uries, l’hittita, també ha mort.
22 I el missatger marxà i arribà, i comunicà a David tot allò amb què Joab l’havia enviat.
23 I el missatger digué a David: Certament aquells homes ens van guanyar, i van sortir al camp vers nosaltres, i els vam fer recular  ns a l’entrada del portal;
24 i els qui llançaven projectils, els van llançar des de la muralla sobre els teus servents, i alguns dels servents del rei van morir, i el teu servent Uries, l’hittita, també ha mort.
25 I David digué al missatger: Així diràs a Joab: Que això no a igeixi els teus ulls, perquè l’espasa devora l’un i l’altre. Enforteix el teu combat contra la ciutat i enderroqueu-la. I encoratja’l.
26 I la muller d’Uries escoltà que el seu marit Uries era mort, i féu dol pel seu espòs.
27 I el dol passà, i David envià i la va aplegar a casa seva, i ella esdevin- gué la seva muller, i li va infantar un


   372   373   374   375   376