Page 380 - Biblia Català TBS
P. 380

2 Samuel 15
2 I Absalom es llevava aviat, i es posava dret a la vora del camí del portal; i succeïa que tothom que tenia un plet i venia al rei per al judici, que Absalom el cridava, i li deia: De quina ciutat ets tu? I ell deia: El teu servent és de tal tribu d’Israel.
3 I Absalom li deia: Mira, els teus plets són bons i justos, però no hi ha ningú que t’escolti de part del rei.
4 I Absalom deia: Ah si em fessin jutge del país perquè tothom que tingui un plet o un judici vingués a mi, llavors jo li faria justícia!
5 I s’esdevenia, quan algú s’atansava per inclinar-se davant d’ell, que este- nia la seva mà, i l’agafava, i el besava. 6 I Absalom feia d’aquesta manera amb tots els d’Israel que venien al rei per algun judici; i Absalom roba- va el cor dels homes d’Israel.
7 I s’esdevingué, al cap de quaranta anys de monarquia, que Absalom digué al rei: Et prego que em deixis marxar a Hebron, i pagaré el vot que vaig fer a Jahveh;
8 perquè el teu servent va fer un vot quan vivia a Gueixur, a Aram, dient: Si Jahveh em torna novament a Jerusalem, llavors serviré Jahveh. 9 Ielreilidigué:Vésenpau.Iell s’aixecà i marxà a Hebron.
10 I Absalom envià espies per totes les tribus d’Israel, dient: Quan escol- teu el so del corn, llavors direu: Absalom regna a Hebron.
11 I amb Absalom hi anaren convi- dats dos-cents homes de Jerusalem, i ells hi anaren en la seva innocència, sense saber-ne res.
12 I Absalom envià a buscar Ahitófel, el guilonita, conseller de David, de la seva ciutat de Guiló, mentre oferia sacri cis. I la conspiració esdeve- nia forta, i augmentava la gent que anava amb Absalom.
13 I vingué un missatger a David, dient: El cor de la gent d’Israel va darrere d’Absalom.
15:12 Ps 41:9; 55:12-14 15:23 Jn 18:1 372
14 I David digué a tots els seus ser- vents que eren amb ell a Jerusalem: Alceu-vos i fugim, perquè no tenim escapatòria davant d’Absalom; afanyeu-vos a marxar, no sigui que s’afanyi ell i ens atrapi, i aboqui el mal sobre nosaltres i destrueixi la ciutat a tall d’espasa.
15 I els servents del rei digueren al rei: Heus aquí els teus servents, per a tot el que el meu senyor el rei decideixi.
16 I el rei marxà, i tota la seva casa el seguia; i el rei deixà deu dones, concubines, per guardar la casa.
17 I el rei marxà amb tot el poble que el seguia, i s’aturaren a la darre- ra casa.
18 I tots els seus servents passaren al seu costat, i tots els quereteus i tots els peleteus i tots els de Gat, sis-cents homes que vingueren seguint-lo des de Gat, passaren davant del rei.
19 I el rei digué a Itai de Gat: Per què véns tu també amb nosaltres? Torna-te’n al teu lloc, i estigues-te amb el rei, perquè tu ets un estran- ger, i també un exiliat del teu lloc. 20 ¿Ahir vas arribar, i avui et faré anar amunt i avall amb nosaltres? Perquè jo me’n vaig allà on pugui anar! Torna-te’n, i fes tornar els teus germans. Que la bondat i la veritat siguin amb tu.
21 I Itai va respondre al rei, i digué: Viu Jahveh, i viu el meu senyor el rei, que al lloc on sigui el meu senyorelrei,peralamortoperala vida, certament allà també hi serà el teu servent.
22 I David digué a Itai: Vés, doncs, passa. I Itai de Gat passà, i tots els seus homes, i tots els nens que eren amb ell.
23 I tot el país plorava amb veu forta. I tot el poble passà, i el rei passà el torrent de Cedró, i tot el poble passa- va endavant pel camí del desert.
24 I, heus aquí, també hi anava Sadoc, i amb ell tots els levites por-


   378   379   380   381   382