Page 381 - Biblia Català TBS
P. 381

tant l’arca del pacte de Déu: i instal·la- ren l’arca de Déu, i pujà Abiatar,  ns que tot el poble acabà de passar fora de la ciutat.
25 I el rei digué a Sadoc: Torna l’arca de Déu a la ciutat; si jo trobo gràcia als ulls de Jahveh, ell m’hi tornarà, i em farà veure l’arca i el seu estatge; 26 però si diu així: No tinc complaen- ça en tu. Heus-me aquí, que ell faci amb mi el que sembli bé als seus ulls.
27 I el rei digué a Sadoc, el sacerdot: ¿Ets tu el vident? Torna a la ciutat en pau, i endugueu-vos els vostres dos  lls amb vosaltres, Ahimaas, el teu  ll, i Jehonatan  ll d’Abiatar.
28 Mireu, jo m’esperaré als guals del desert  ns que m’arribi alguna nova de part vostra per avisar-me.
29 I Sadoc i Abiatar tornaren l’arca de Déu a Jerusalem, i sojornaren allà.
30 I David pujà per la pujada de les oliveres, i pujava plorant i portava el cap tapat, i anava descalç; i tot el poble que l’acompanyava, tothom portava el cap tapat, i pujaven i plo- raven mentre pujaven.
31 I hom informà David, dient: Ahitófel està entre els conspiradors amb Absalom. I David digué: Et prego, Jahveh, que tornis insensat el consell d’Ahitófel.
32 I s’esdevingué que David arribà al cim, on s’inclinà vers Déu. I heus aquí, vingué a trobar-lo Huixai, l’arquita, amb la seva túnica esquin- çada i amb terra sobre el seu cap.
33 I David li digué: Si passes amb mi, em seràs una càrrega,
34 però si te’n tornes a la ciutat, i dius a Absalom: Oh rei, jo seré el teu servent,  ns ara jo he estat el servent del teu pare, però ara jo seré el teu servent –llavors desbarataràs a favor meu el consell d’Ahitófel.
35 ¿I no tens allà amb tu els sacer- dots Sadoc i Abiatar? I s’esdevindrà
16:1 2Sa 9:2
2 Samuel 15, 16
que de tot el que t’assabentaràs en la casa del rei n’informaràs els sacer- dots Sadoc i Abiatar.
36 Heus aquí, allà hi ha amb ells dos dels seus  lls, Ahimaas de Sadoc, i Jehonatan d’Abiatar: i a través d’ells m’informareu de tot el que us assa- benteu.
37 I Huixai, l’amic de David, arribà a la ciutat, quan Absalom arribà a Jerusalem.
16
I David havia passat una mica
més enllà de la carena, i heus aquí, Sibà, servent de Me bóixet, vin- gué a trobar-lo amb un parell d’ases albardats, i sobre ells hi portava dos- cents pans, i cent penjolls de raïms, i cent fruites d’estiu, i un bot de vi. 2IelreidiguéaSibà:Quèsón aquestes coses que portes? I Sibà respongué: Els ases són perquè hi cavalqui la casa del rei, i el pa i la fruita d’estiu perquè en mengin els servents, i el vi perquè en beguin els qui defalleixin en el desert.
3 Ielreidigué:Ionésel lldelteu senyor? I Sibà respongué al rei: Vet aquí que s’està a Jerusalem, perquè ha dit: Avui la casa d’Israel em tor- narà el regne del meu pare.
4 I el rei digué a Sibà: Heus aquí, tot el que té Me bóixet és teu. I Sibà digué: Em prosterno davant teu. Que trobi gràcia als teus ulls, senyor meu, oh rei.
5 I el rei David arribà a Bahurim i, heus aquí, d’allà en sortia un home de la família de la casa de Saül, que s’anomenava Ximí,  ll de Guerà; avançava i proferia malediccions,
6 i llançava pedres a David, i contra tots els servents del rei David; i tot el poble i tots els homes valents eren a la seva dreta i a la seva esquerra.
7 I Ximí deia així, maleint-los: Vés- te’n, vés-te’n, home sanguinari, i home de Belial!
8 Jahveh ha fet recaure damunt teu tota la sang de la casa de Saül, en el
373


   379   380   381   382   383