Page 4 - Biblia Català TBS
P. 4

La Santa Bíblia (Les Santes Escriptures)
Nota sobre les cursives:
En aquesta versió al català de Les Santes Escriptures els mots en cursiva representen opcions de traducció suplementàries o complementàries per indicar que aquests mots no hi són explícits en el text original.
CATB
ISBN 978 1 86228 359 6
© 2012 Trinitarian Bible Society
Tyndale House, Dorset Road, London, SW19 3NN, England Registered Charity: 233082 (England), SC038379 (Scotland)
Printed in the UK by CPI William Clowes Beccles NR34 7TL 5M/02/09


   2   3   4   5   6