Page 405 - Biblia Català TBS
P. 405

7 I féu el pòrtic del tron, on havia d’administrar justícia, el pòrtic del judici; i el recobrí amb cedre des del terra  ns al sostre.
8 I la seva casa on ell habitava tenia un altre atri dins del pòrtic, era del mateix estil. També féu una casa amb un pòrtic semblant per a la  lla del Faraó, que Salomó havia pres per muller.
9 Totes aquestes obres eren de pe- dres escollides, tallades a mida, ser- rades amb serra per dins i per fora, des dels fonaments  ns a les corni- ses, i també a l’exterior,  ns al gran atri.
10 I el fonament era de pedres esco- llides, pedres grans, pedres de deu colzades i pedres de vuit colzades; 11 i a sobre hi havia pedres escolli- des, tallades a mida, i cedre.
12 I l’atri gran tenia, al voltant, tres rengles de pedres tallades, i un rengle de bigues de cedre, com l’atri interior de la casa de Jahveh, i com el pòrtic de la casa.
13 I el rei Salomó envià a cercar Hiram de Tir,
14  ll d’una dona viuda de la tribu de Neftalí, i el seu pare era un home de Tir, que treballava el bronze, i era ple d’habilitat i d’intel·ligència i de coneixement per fer tota mena d’obra de bronze; i vingué al rei Salomó, i féu tota la seva obra.
15 I féu dues columnes de bronze, de divuit colzades d’alçada cada columna, i un  l de dotze colzades envoltava cada una de les dues co- lumnes.
16 I féu dos capitells de bronze fos, per posar-los al capdamunt de les columnes, de cinc colzades d’alçada el primer capitell i de cinc colzades d’alçada el segon capitell.
17 I féu xarxes trenades, en forma de cadenetes, per als capitells que eren sobre les columnes, set per al primer capitell i set per al segon capitell.
7:8 1Re 3:1 7:12 Jn 10:23
1 Reis 7
18 I féu les columnes, i dos rengles de magranes al voltant sobre una xarxa, per cobrir els capitells que eren al capdamunt amb les magra- nes, i igualment ho féu per al segon capitell.
19 I els capitells que eren al capda- munt de les columnes, en el pòrtic, tenien forma de lliri, de quatre colza- des.
20 I els capitells sobre les dues co- lumnes tenien magranes també a dalt, davant per davant del sortint que hi havia al costat de la xarxa; i dues-centes magranes en rengles al voltant del segon capitell.
21 I dreçà les columnes davant del pòrtic del temple; i dreçà la columna de la dreta, i anomenà el seu nom Jaquín, i dreçà la columna de l’esquerra, i ano- menà el seu nom Bóaz.
22 I l’extrem de les columnes tenia forma de lliri; i així es completà l’obra de les columnes.
23 I féu el mar de fosa, de deu col- zades d’un extrem a l’altre extrem, perfectament rodó, i de cinc colzades d’alçada, i una corda de trenta colza- des l’encerclava tot al voltant.
24 I el voltaven coloquintes per sota el cantell, deu per cada colzada, que encerclaven el mar; dos rengles de coloquintes, que havien estat foses al mateix temps que fongueren el mar de bronze que
25 descansava sobre dotze bous: tres miraven al nord, i tres miraven a l’oest, i tres miraven al sud i tres miraven a l’est; i el mar descansava damunt d’ells, i tenien tots llurs dar- reres cap endins.
26 I feia un pam de gruix, i la vora estava treballada com la vora d’una copa, de  or de lliri: contenia dos mil bats.
27 I féu deu bases de bronze, de qua- tre colzades de llargada cada base, i
397


   403   404   405   406   407