Page 406 - Biblia Català TBS
P. 406

1 Reis 7
de quatre colzades d’amplada, i de tres colzades d’alçada.
28 I les bases eren fetes així: tenien franges, i les franges eren entre les lleixes;
29 i sobre les franges que eren entre les lleixes hi havia lleons, bous i querubins, i damunt les lleixes hi havia una base, i sota els lleons i els bous hi havia garlandes cisellades. 30 I cada base tenia quatre rodes de bronze amb eixos de bronze, i els seus quatre cantons tenien suports; sota la conca tenia suports de fosa, a cada costat de les garlandes.
31 I la seva boca, a l’interior del coronament i per dalt, tenia una colzada; i la seva boca era rodona, de la mateixa obra de la base, d’una col- zada i mitja; i damunt la seva boca hi havia també relleus, i les seves franges eren quadrades, no rodones. 32 I les quatre rodes eren sota les franges, i els perns de les rodes eren a la base, i l’alçada de cada una era d’una colzada i mitja.
33 I la forma de les rodes era com la forma de la roda d’un carro: els seus perns, i les seves llandes, i els seus raigs, i els seus botons, tot era de fosa.
34 I hi havia quatre suports als qua- tre cantons de la base; els suports sortien de la base.
35 I al damunt de la base hi havia un cèrcol tot al voltant, de mitja col- zada d’alçada, i al damunt de la base els seus perns i les seves franges formaven part de la mateixa.
36 I gravà en les tauletes dels su- ports, i sobre les seves franges, que- rubins, lleons i palmeres, segons l’espai buit de cada una, i garlandes al voltant.
37 Així féu les deu bases: d’una mateixa fosa, d’una mateixa mesura, d’una mateixa forma totes elles.
38 I féu deu conques de bronze, cada conca contenia quaranta bats,
cada conca feia quatre colzades; cada conca sobre cada una de les deu bases.
39 I posà les cinc bases al cantó dret de la casa, i cinc a l’esquerra de la casa; i el mar el posà al costat dret de la casa, cap a l’est, encarat cap al sud.
40 I Hiram féu les conques, i les pales i les cassoletes. I Hiram acabà de fer tota l’obra que feia per al rei Salomó, per a la casa de Jahveh:
41 les dues columnes, i les boles dels capitells que eren al capdamunt de les dues columnes; i les dues xarxes, per cobrir les dues boles dels capi- tells que eren sobre les columnes;
42 i quatre-centes magranes per a les dues xarxes, dos rengles de ma- granes per a cada xarxa, per cobrir les dues boles dels capitells que eren sobre les columnes.
43 I les deu bases, i les deu conques sobre les bases;
44 i el mar únic de bronze, i els dotze bous a sota el mar;
45 i els gibrells, i les pales, i les cas- soletes, i tots els utensilis que Hiram havia fet per al rei Salomó, per a la casa de Jahveh, eren de bronze polit. 46 I el rei els fongué a la plana del Jordà, en motlles d’argila, entre Sucot i Saretan.
47 I Salomó deixà de calcular el pes de tots els utensilis de bronze, a causa de la seva gran quantitat.
48 I Salomó féu tots els utensilis que eren a la casa de Jahveh: l’altar d’or, ilataulad’oronhihaviaelpadela presentació,
49 i els lampadaris d’or pur, cinc a la dreta i cinc a l’esquerra, davant l’oracle; i les  ors, i les llànties i les esmocadores d’or;
50 i els gibrells, i els ganivets, i els vasos, i les cassoletes, i els bra- sers, d’or pur; i les frontisses de les portes de la casa interior, del Lloc
398


   404   405   406   407   408