Page 407 - Biblia Català TBS
P. 407

Santíssim, i de les portes de la casa del temple eren d’or.
51 Així fou completat tot el treball que el rei Salomó féu per a la casa de Jahveh. I Salomó portà les coses santi cades per David, el seu pare: la plata, i l’or, i els utensilis, i ho diposità a la tresoreria de la casa de Jahveh.
8Llavors Salomó reuní els ancians d’Israel, i tots els caps de les tribus, prínceps de les famílies dels
 lls d’Israel, amb el rei Salomó a Jerusalem, per pujar l’arca del pacte de Jahveh de la ciutat de David, que és Sió.
2 I tots els homes d’Israel es reu- niren amb el rei Salomó el mes d’etanim, que és el mes setè, durant la festa.
3 I tots els ancians d’Israel vingue- ren, i els sacerdots transportaren l’arca;
4 i pujaren l’arca de Jahveh, i la tenda de la reunió, i tots els utensilis del santuari que eren a la tenda. I els pujaren els sacerdots i els levites.
5 I el rei Salomó i tota la congrega- ció d’Israel, que s’havia reunit amb ell davant l’arca, sacri caven bestiar menut i gros, en tanta quantitat que no es podia comptar a causa de la seva abundància.
6 I els sacerdots entraren l’arca del pacte de Jahveh al seu lloc, a l’oracle de la casa, al Lloc Santíssim, sota les ales dels querubins;
7 perquè els querubins estenien les dues ales sobre el lloc de l’arca, i els querubins cobrien l’arca i les seves barres per damunt.
8 I les barres eren llargues, i els caps de les barres es veien des del Lloc Sant, davant l’oracle, però no es veien des de fora; i són allà  ns al dia d’avui.
9 Dins l’arca no hi havia res llevat de les dues taules de pedra que
1 Reis 7, 8
Moisès hi havia posat a l’Horeb, quan Jahveh féu el pacte amb els  lls d’Israel, en sortir ells de la terra d’Egipte.
10 I s’esdevingué que, en sortir els sacerdots del Lloc Sant, el núvol omplí la casa de Jahveh,
11 i els sacerdots no s’hi pogueren estar per ministrar a causa del núvol, perquè la glòria de Jahveh havia omplert la casa de Jahveh.
8:1 2Cr 5:2-10 8:9 Dt 10:2 8:12 Ex 20:21 8:15 2Sa 7:5, 6, 25 8:16 1Sa 16:1
Llavors Salomó digué: Jahveh ha
12
dit que habitaria en l’espessa foscor. 13 Certament jo he construït per a tu una casa de noblesa, un lloc  x per al teu estatge per sempre.
14 I el rei girà el seu rostre al vol- tant, i beneí tota la congregació d’Israel; i tota la congregació d’Israel era allà dreta.
15 I digué: Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, que amb la seva boca ho va prometre al meu pare David, i amb la seva mà ho ha complert, dient:
16 Des del dia que vaig fer sortir d’Egipte el meu poble Israel, no he escollit cap ciutat, d’entre totes les tribus d’Israel, per edi car una casa a   que el meu Nom sigui allà; però vaig escollir David per estar sobre el meu poble Israel.
17 I David, el meu pare, tenia al cor de construir una casa al Nom de Jahveh, el Déu d’Israel.
18 Però Jahveh digué a David, el meu pare: Com que has tingut la in- tenció en el teu cor de construir una casa al meu Nom, has fet bé de tenir aquest propòsit dins del teu cor,
19 però tu no construiràs la casa, sinó el teu  ll, que sortirà del teus lloms, ell construirà la casa per al meu Nom.
20 I Jahveh ha con rmat la seva paraula que havia promès, i jo he estat aixecat en el lloc de David, el meu pare, i m’he assegut sobre el tron d’Israel, tal com Jahveh havia
399


































































































   405   406   407   408   409