Page 409 - Biblia Català TBS
P. 409

poble Israel, reconeixent cadascú el  agell del seu propi cor, i estenent els seus palmells vers aquesta casa: 39 tu l’escoltaràs des dels cels, el lloc on resideixes, i perdonaràs, i obraràs, i recompensaràs a cadascú segons tots els seus camins, el cor dels quals tu coneixes; perquè tu, només tu, coneixes el cor de tots els  lls d’Adam;
40 a   que et temin tots els dies que visquin sobre la faç del terreny que tu vas donar als nostres pares.
41 I també escoltaràs l’estranger, que no pertany al teu poble Israel, que vingui d’una terra llunyana per raó del teu Nom
42 –perquè han escoltat del teu gran Nom, i de la teva mà forta, i del teu braç estès–, i vingui a pregar vers aquesta casa;
43 tu escoltaràs des dels cels, el lloc on resideixes, i faràs d’acord a tot el que l’estranger et demani, a   que tots els pobles de la terra coneguin el teu Nom, per tenir temor de tu, com el teu poble Israel, i perquè sàpiguen que el teu Nom és invocat en aques- ta casa que he construït.
44 Quan el teu poble surti a comba- tre contra el seu enemic pel camí on tu els enviïs, i preguin vers Jahveh envers la ciutat que tu vas escollir, i vers la casa que jo he construït al teu Nom,
45 llavors escoltaràs des dels cels llurpregàriaillursúplica,ielsfaràs justícia.
46 Quan pequin contra tu, perquè nohihacaphomequenopequi,itu t’enutgis amb ells, i els lliuris davant l’enemic, i els seus conqueridors els portin captius al país de l’enemic, llunyà o proper,
47 i es penedeixin de cor a la terra on siguin portats captius, i es pene- deixin, i et supliquin a la terra on els
1 Reis 8
han portat captius, dient: Hem pecat i hem comès iniquitat, hem obrat malvadament;
48 itornenatuambtotelseucor i amb tota la seva ànima, a la terra dels seus enemics on els han portat captius, i preguen a tu vers llur terra que tu vas donar als seus pares, vers la ciutat que tu vas escollir, i vers la casa que he construït per al teu Nom,
49 llavors escoltaràs des dels cels, el lloc on resideixes, llur pregària i llur súplica, i els faràs justícia.
50 I perdonaràs el teu poble en allò que hagin pecat contra tu, i totes les seves transgressions amb les quals s’hagin rebel·lat contra tu, i faràs que trobin misericòrdia davant dels qui se’ls han emportat captius, i que tinguin misericòrdia d’ells,
51 perquè ells són el teu poble i la teva heretat, que tu vas fer sortir d’Egipte, d’enmig del forn de ferro. 52 Que els teus ulls estiguin oberts a la súplica del teu servent i a la súplica del teu poble Israel, per escoltar-los en tot allò que et dema- nin;
53 perquè tu te’ls has separat de tots els pobles de la terra perquè siguin la teva heretat, tal com vas prometre per mitjà del teu servent Moisès, quan tu vas fer sortir els nostres pares d’Egipte, Senyor Jahveh.
54 I s’esdevingué, quan Salomó acabà de pregar vers Jahveh tota aquesta pregària i súplica, que s’aixecà de davant l’altar de Jahveh, on era agenollat amb els seus pal- mells estesos vers els cels,
55 i es posà dret, i beneí tota la con- gregació d’Israel, dient amb veu alta: 56 Beneït sigui Jahveh, que ha donat descans al seu poble Israel, segons tot el que havia promès; no ha caigut ni una sola paraula de tota la seva bona paraula que ell parlà per mitjà del seu servent Moisès.
8:39 Jr 17:9, 10; He 4:12 8:46 1Jn 1:8-10 8:47 Ne 9:16; Dn 9:7
401


   407   408   409   410   411