Page 410 - Biblia Català TBS
P. 410

1 Reis 8, 9
57 Jahveh, el nostre Déu, sigui amb nosaltres com fou amb els nostres pares: que no ens deixi, i que no ens abandoni;
58 que inclini el nostre cor envers ell, a   que caminem en tots els seus camins, i guardem els seus mana- ments i els seus estatuts i els seus judicis, que va manar als nostres pares.
59 I aquestes paraules meves, amb les quals he suplicat davant Jahveh, que siguin a prop de Jahveh, el nostre Déu, de dia i de nit, per fer justícia al seu servent i fer justícia al seu poble Israel, el que calgui cada dia al seu dia;
60 a   que tots els pobles de la terra reconeguin que Jahveh és Déu, no n’hi ha cap altre.
61 Que el vostre cor sigui perfecte envers Jahveh, el nostre Déu, per caminar en els seus estatuts i per guardar els seus manaments, com el dia d’avui.
62 I el rei, i tot Israel amb ell, oferi- ren un sacri ci davant Jahveh.
63 I Salomó féu sacri cis de pau que oferí a Jahveh: vint-i-dos mil bous, i cent vint mil ovelles. I el rei i tots els  lls d’Israel dedicaren la casa a Jahveh.
64 Aquell mateix dia el rei santi cà l’interior de l’atri que hi havia da- vant la casa de Jahveh, perquè allà oferí l’holocaust i l’ofrena, i el greix de les ofrenes de pau; perquè l’altar de bronze que era davant Jahveh era massa petit per contenir l’holocaust, i l’ofrena, i el greix de les ofrenes de pau.
65 I en aquell temps Salomó celebrà la festa, i tot Israel amb ell, una gran assemblea que havia vingut des de l’entrada d’Hamat  ns al torrent d’Egipte, davant Jahveh, el nostre Déu, durant set dies i set dies: cator- ze dies.
8:57 Dt 31:6 9:2 1Re 3:5 9:6 2Sa 7:14; Ps 89:30 402
66 El vuitè dia acomiadà el poble. I ells beneïren el rei, i anaren a les seves tendes amb alegria i amb el cor content per tota la bondat que Jahveh havia fet al seu servent David i al seu poble Israel.
9
3 I Jahveh li digué: He escoltat la teva pregària i la teva súplica que has fet davant meu. He santi cat aquesta casa que tu has construït per posar el meu Nom allà per sempre. I els meus ulls i el meu cor seran allà tots els dies.
4 I tu, si camines davant meu com el teu pare David hi va caminar, amb simplicitat de cor i amb rectitud, per fer tot el que t’he manat, i tu guardes els meus estatuts i els meus judicis, 5 llavors jo establiré el tron del teu regne sobre Israel per sempre, tal com vaig prometre a David, el teu pare, dient: No et faltarà un home sobre el tron d’Israel.
6 Però si us aparteu allunyant-vos de mi, vosaltres i els vostres  lls, i no guardeu els meus manaments, els meus estatuts que jo he posat davant de vosaltres, i aneu a servir altres déus, i us inclineu vers ells,
7 llavors tallaré Israel de la faç de la terra que els he donat, i rebutjaré de davant meu la casa que he santi cat per al meu Nom; i Israel esdevindrà un proverbi i un escarni entre tots els pobles.
8 I aquesta casa que és excelsa, tot- hom que passi prop d’ella s’astorarà i xiularà burlant-se’n, i dirà: ¿Per què ha fet Jahveh així amb aquesta terra i amb aquesta casa?
9 I els diran: Això és perquè han deixat Jahveh, el seu Déu, que va
9:8 Dt 29:24; Jr 22:8
I s’esdevingué, quan Salomó
acabà de construir la casa de Jahveh i la casa del rei, i tot el que plagué a Salomó de fer,
2 que Jahveh es va aparèixer a Salomó la segona vegada, com se li havia aparegut a Gabaon.


   408   409   410   411   412