Page 411 - Biblia Català TBS
P. 411

fer sortir els seus pares de la terra d’Egipte, i s’han aferrat a altres déus i s’han prostrat davant d’ells i els han servit, per això Jahveh ha portat damunt d’ells tot aquest mal.
10 I s’esdevingué, al cap de vint anys, que Salomó acabà de construir les dues cases, la casa de Jahveh i la casa del rei.
11 Hiram, rei de Tir, havia proveït a Salomó de fustes de cedre i de fustes de xiprers, i d’or, tant com en volia. Llavors el rei Salomó donà a Hiram vint ciutats a la terra de Galilea.
12 I Hiram sortí de Tir per veure les ciutats que Salomó li havia donat, però no li van agradar,
13 i digué: Quines ciutats són aques- tes que m’has donat, germà meu? I les anomenà la terra de Cabul,  ns al dia d’avui.
14 I Hiram envià al rei cent vint talents d’or.
15 I aquesta fou la raó de la lleva que el rei Salomó aixecà per construir la casa de Jahveh i la seva pròpia casa, i Mil·ló, i la muralla de Jerusalem, i Hassor, i Meguidó, i Guèzer.
16 El Faraó, rei d’Egipte, havia pujat i havia capturat Guèzer, i l’havia cremat amb foc, i havia matat els cananeus que habitaven a la ciutat; iladonàcomadotalaseva lla, muller de Salomó.
17 I Salomó reconstruí Guèzer, i Bethoron de Baix,
18 i Baalat, i Tadmor, en el desert, a la terra de Judà;
19 i totes les ciutats-magatzem que Salomó tenia, i les ciutats per als car- ros, i les ciutats per a la cavalleria, i el que plagué a Salomó de construir a Jerusalem, i al Líban, i a tota la terra del seu domini,
20 i tot el poble que restava dels amorreus, dels hittites, dels perizi- tes, dels hivites, i dels jebuseus, que no eren dels  lls d’Israel,
9:10-28 2Cr 8:1-18 9:24 1Re 3:1 10:1 2Cr 9:1-12
1 Reis 9, 10
21 als  lls d’ells que havien estat deixats a la terra després d’ells, que els  lls d’Israel no van poder exter- minar, Salomó els imposà un tribut de jova  ns al dia d’avui.
22 Però, dels  lls d’Israel, Salomó no en destinà cap a la servitud, per- què ells eren homes de guerra, amb els seus servents, i els seus capitans, i els seus o cials, i els comandants dels seus carros i els seus cavallers. 23 Aquests eren els caps dels o cials que eren sobre l’obra de Salomó: cinc-cents cinquanta, que dirigien la gent que treballava a les obres.
24 Però la  lla del Faraó pujà de la ciutat de David a la casa que Salomó li havia construït, aleshores ell cons- truí Mil·ló.
25 I Salomó oferia tres vegades l’any holocaustos i ofrenes de pau sobre l’altar que havia construït a Jahveh, i cremava encens a l’altar que hi havia davant Jahveh. I acabà la casa.
26 I el rei Salomó féu una  ota a Ession-Guèber, que és tocant a Elat, a la vora del Mar Roig, a la terra d’Edom.
27 I Hiram envià els seus servents amb la  ota, mariners coneixe- dors del mar, amb els servents de Salomó.
28 I anaren a O r i agafaren d’allà quatre-cents vint talents d’or, i els portaren al rei Salomó.
10
I la reina de Saba havia escol-
tat de la fama de Salomó, deguda al Nom de Jahveh, i vingué a provar-lo amb preguntes difícils.
2 Vingué, doncs, a Jerusalem amb un seguici molt nombrós, amb ca- mells que portaven aromes, i gran quantitat d’or i pedres precioses; i vingué a Salomó, i li parlà de tot el que tenia al cor d’ella.
3 I Salomó explicà a ella totes les qüestions d’ella: no hi hagué res
403


   409   410   411   412   413