Page 412 - Biblia Català TBS
P. 412

1 Reis 10
encobert per al rei, que ell no li expliqués a ella.
4 I la reina de Saba veié tota la saviesa de Salomó, i la casa que ell havia construït,
5 ielsmenjarsdelasevataula,i els habitatges dels seus servents, i la dignitat dels seus ministres i la seva indumentària, i els seus copers, i el seu holocaust que ell feia pujar a la casa de Jahveh: i restà sense alè.
6 I digué al rei: Era veritat allò que havia escoltat a la meva terra sobre les teves paraules i sobre la teva saviesa.
7 Però jo no em creia aquelles pa- raules,  ns que he vingut i els meus ulls ho han vist. I, heus aquí, no me n’havien explicat ni la meitat: la teva saviesa i benestar sobrepassen la fama que n’havia escoltat.
8 Feliços els teus homes, i feliços aquests servents teus, que estan con- tínuament davant teu i escolten la teva saviesa.
9 Sigui beneït Jahveh el teu Déu, que s’ha complagut en tu per posar-te en el tron d’Israel, perquè Jahveh estima Israel per sempre, i t’ha establert com a rei per fer judici i justícia.
10 I ella donà al rei cent vint talents d’or, i una gran quantitat d’aromes, i pedres precioses; mai ningú no havia portat una quantitat tan gran d’espècies com aquelles que la reina de Saba donà al rei Salomó.
11 I la  ota d’Hiram que havia por- tat or d’O r, també portà d’O r molta quantitat de fusta de sàndal i pedres.
12 I amb la fusta de sàndal el rei féu baranes per a la casa de Jahveh i per a la casa del rei, i cítares i arpes per als cantors; mai ningú no havia portat tanta fusta de sàndal, ni se n’havia vist tanta  ns al dia d’avui. 13 I el rei Salomó donà a la reina de Saba tot el que ella li demanà,
10:17 1Re 7:2 404
tant com en desitjava, a més del que li havia donat de la seva mà el rei Salomó. I ella se’n tornà i se n’anà a la seva terra, ella i els seus servents.
14 Ielpesdel’orqueenunsol any arribà a Salomó fou de sis-cents seixanta-sis talents d’or,
15 a part dels tributs dels mercaders, i del trà c dels comerciants, i de tots els reis d’Aràbia, i dels governadors de la terra.
16 I el rei Salomó féu dos-cents escuts grans d’or batut, emprà sis- cents xèquels d’or per a cada escut; 17 i tres-cents escuts petits d’or batut, emprà tres mines d’or per a cada escut; i el rei els posà a la Casa del Bosc del Líban.
18 I el rei féu un gran tron d’ivori, i el recobrí amb or re nat.
19 El tron tenia sis graons, i el res- patller del tron era rodó amb braços a cada costat del seient, i dos lleons drets al costat dels braços.
20 Ihihaviadotzelleonsdretssobre els sis graons, a l’un cantó i a l’altre; no se n’havia fet cap de semblant en cap reialme.
21 I tots els vasos de beure del rei Salomó eren d’or, i tota la vaixella de la Casa del Bosc del Líban era d’or pur; no n’hi havia cap de plata, no gens valorada en els dies de Salomó. 22 Perquè el rei tenia al mar una  ota de Tarsis amb la  ota d’Hiram; una vegada cada tres anys venia la  ota de Tarsis portant or, i plata, i ivori, i micos, i paons.
23 I el rei Salomó sobrepassava tots els reis de la terra en riquesa i en saviesa.
24 I tota la terra cercava la presència de Salomó, per escoltar la seva saviesa que Déu havia donat al seu cor.
25 I cadascú portava el seu present: objectes de plata, i objectes d’or, i


   410   411   412   413   414