Page 422 - Biblia Català TBS
P. 422

1 Reis 16, 17
16 I el poble que estava acampat escoltà: Zimrí ha conspirat, i també ha matat el rei. I aquell mateix dia tot Israel proclamà Omrí, capità de l’exèrcit, rei sobre Israel al campa- ment.
17 I Omrí pujà des de Guibeton, i tot Israel amb ell, i assetjaren Tirsà.
18 I s’esdevingué, quan Zimrí veié que la ciutat havia estat capturada, que entrà a la ciutadella de la casa del rei, i calà foc a la casa del rei, amb ell a dins, i morí,
19 pel seu pecat que havia comès, per haver fet el mal als ulls de Jahveh, per haver anat pel camí de Jeroboam i en el seu pecat que ell féu per fer pecar Israel.
20 I la resta dels fets de Zimrí, i la conspiració que havia fet, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
21 I els lls d’Israel es dividiren en dos bàndols: la meitat del poble se- guia Tibní, ll de Guinat, per fer-lo rei, i l’altra meitat seguia Omrí.
22 I el poble que seguia Omrí pre- valgué contra el poble que seguia Tibní, ll de Guinat. I Tibní morí, i Omrí regnà.
23 L’any trenta-u d’Asà, rei de Judà, Omrí regnà sobre Israel, dotze anys. I regnà sis anys a Tirsà;
24 i comprà la muntanya de Samaria a Xèmer per dos talents de plata, i construí a la muntanya, i ano- menà la ciutat que havia construït Samaria, pel nom de Xèmer, amo de la muntanya. 25IOmríféuelmalalsullsde Jahveh, i sobrepassà en maldat tots els que havien regnat abans que ell; 26 i caminà per tot el camí de Jeroboam, ll de Nebat, i en el seu pecat, amb el qual féu pecar Israel, per provocar Jahveh, el Déu d’Israel, amb les seves vanitats.
27 I la resta dels fets d’Omrí, el que féu, i les proeses que féu, ¿no estan
16:34 Js 6:26 17:1 Jm 5:17 414
escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
28 I Omrí s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a Samaria. I el seu ll Acab regnà al seu lloc.
29 I Acab, ll d’Omrí, regnà sobre Israel l’any trenta-vuit d’Asà, rei de Judà. I Acab, ll d’Omrí, regnà vint- i-dos anys sobre Israel a Samaria.
30 I Acab, ll d’Omrí, féu el mal als ulls de Jahveh, sobrepassant tots els que havien regnat abans que ell.
31 I s’esdevingué, com si fos poc per a ell de caminar en els pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que va pren- dre per muller Jezabel, lla d’Etbaal, rei dels sidonis. I serví Baal, i es prosternà davant d’ell;
32 i aixecà un altar a Baal, a la casa de Baal que havia construït a Samaria; 33 i Acab també féu l’Aixerà; i Acab encara provocà més la ira de Jahveh, el Déu d’Israel, sobrepassant tots els que havien regnat abans que ell.
34 En els seus dies, Hiel de Betel reconstruí Jericó: en Abiram, el seu primogènit, posà el seu fonament, i en Segub, el seu ll petit, posà les seves portes, segons la paraula de Jahveh que havia parlat per mitjà de Josuè, ll de Nun.
2 I la paraula de Jahveh vingué a ell, dient:
3 Vés-te’n d’aquí, i torna-te’n cap a l’est, i amaga’t al torrent de Querit que és enfront del Jordà.
4 I s’esdevindrà que beuràs del tor- rent, i jo he manat els corbs que et proveeixin allà.
5 I se n’anà, i ho féu d’acord amb la paraula de Jahveh: perquè se n’hi
17
I Elies, el tixbita, dels habi-
tants de Galaad, digué a Acab: Viu Jahveh, el Déu d’Israel, davant del qual estic, que no hi haurà aquests anys rosada ni pluja, excepte per la meva paraula.


   420   421   422   423   424