Page 424 - Biblia Català TBS
P. 424

1 Reis 18
5 I Acab digué a Obadià: Vés arreu de la terra, a totes les fonts d’aigua i a tots els torrents, potser trobarem herba, i podrem mantenir vius els cavalls i les mules, i no perdrem el bestiar.
6 I es dividiren la terra entre ells per resseguir-la: Acab anà sol per un camí, i Obadià anà sol per un altre camí.
7 Mentre Obadià era pel camí, Elies vingué a trobar-lo. I ell el va conèi- xer, i caigué sobre el seu rostre, i digué: Ets tu aquest, el meu senyor Elies?
8 I ell li digué: Jo mateix. Vés, digues al teu amo: Heus aquí, Elies. 9 I digué: ¿En què he pecat que tu lliuris el teu servent a la mà d’Acab per fer-me morir?
10 Viu Jahveh, el teu Déu, que no hi ha cap nació o reialme on el meu amo no hi hagi enviat allà a cercar-te. I quan ells deien: No hi és; llavors ell feia jurar a aquell reialme i a aquella nació que no t’havien trobat.
11 I ara, tu dius: Vés, digues al teu amo: Heus aquí, Elies.
12 I s’esdevindrà, quan jo me’n vagi de davant teu, que l’Esperit de Jahveh et portarà on jo no sé pas, i jo aniré a informar-ne Acab, i no et tro- barà, i em degollarà. I el teu servent és temorós de Jahveh des de la meva joventut.
13 ¿No li han explicat al meu senyor el que vaig fer quan Jezabel matà els profetes de Jahveh: com vaig amagar cent homes dels profetes de Jahveh, en grups de cinquanta, en una cova, i els vaig proveir de pa i aigua?
14 I ara tu dius: Vés, digues al teu senyor: Heus aquí, Elies. I ell em matarà.
15 I Elies digué: Viu Jahveh dels exèrcits, davant del qual estic, que certament avui em presentaré a ell.
16 I Obadià anà a trobar Acab, i li féu saber. I Acab anà a trobar Elies.
18:12 Ft 8:39 18:17 Ft 16:20 416
17 I s’esdevingué, quan Acab veié Elies, que Acab li digué: ¿Ets tu aquest, el qui revoluciones Israel?
18 I ell digué: Jo no revolucio Israel, sinó tu i la casa del teu pare, perquè heu abandonat els manaments de Jahveh, i has anat rere dels Baals.
19 I ara, envia una convocatòria, reuneix-me tot Israel a la munta- nya del Carmel, i els quatre-cents cinquanta profetes de Baal, i els quatre-cents profetes d’Aixerà, que mengen a la taula de Jezabel.
20 I Acab envià una convocatòria a tots els  lls d’Israel, i reuní els pro- fetes a la muntanya del Carmel.
21 I Elies s’atansà a tot el poble, i digué: ¿Fins quan estareu claudicant entre dues opinions? Si Jahveh és Déu, aneu rere d’ell, i si ho és Baal, aneu rere d’ell. I el poble no li va respondre cap paraula.
22 I Elies digué al poble: Només jo, jo sol, he restat com a profeta de Jahveh. I els profetes de Baal són quatre-cents cinquanta homes.
23 Que ens donin dos vedells, i que ells s’escullin un vedell i el tallin a bocins, i que el posin sobre la llenya, i que no hi posin foc. I jo prepararé l’altre vedell, i el posaré sobre la llenya, i no hi posaré foc.
24 I vosaltres invocareu el nom dels vostres déus, i jo invocaré el Nom de Jahveh. I s’esdevindrà que el Déu que respongui amb foc, aquest és el Déu. I tot el poble va respondre i digué: Bona la paraula.
25 I Elies digué als profetes de Baal: Escolliu-vos el vedell, un de sol, i prepareu-lo primer, perquè vosaltres sou molts. I invoqueu el nom dels vostres déus, però no hi poseu foc. 26 I agafaren el vedell que hom els donà, i el prepararen, i invocaren el nom de Baal des del matí  ns al migdia, dient: Baal, respon-nos! Però no hi hagué cap veu, i ningú no va


   422   423   424   425   426