Page 426 - Biblia Català TBS
P. 426

1 Reis 19
3 I quan veié això, Elies s’aixecà i marxà per salvar la seva vida, i arri- bà a Beerxeba, que és a Judà, i deixà el seu servent allà,
4 i ell se n’anà al desert un dia de camí, i vingué i va seure sota una ginestera; i la seva ànima demanava de morir, i digué: Prou, et prego, Jahveh, pren la meva ànima, perquè no sóc millor que els meus pares.
5 I s’ajagué i s’adormí sota una ginestera. I, heus aquí, un àngel el tocà, i li digué: Alça’t, menja.
6 I ell mirà i, heus aquí, al seu cap- çal hi havia una coca sobre les bra- ses, i una ampolla d’aigua: i menjà i begué, i tornà i s’ajagué.
7 I l’àngel de Jahveh tornà una se- gona vegada, i el tocà i digué: Alça’t, menja, perquè el teu camí és massa llarg per a tu.
8 I s’aixecà, i menjà i begué, i ca- minà amb la força d’aquest aliment quaranta dies i quaranta nits,  ns a la muntanya de Déu, l’Horeb.
9 I allà entrà a la cova, i passà la nit allà. I, heus aquí, la paraula de Jahveh vingué a ell, i li digué: Què hi fas tu aquí, Elies?
10 I ell digué: He estat molt zelós per Jahveh, el Déu dels exèrcits, perquè els  lls d’Israel han abando- nat el teu pacte, han enderrocat els teus altars, i han matat amb l’espasa els teus profetes; i només he restat jo, jo sol, i cerquen la meva vida per prendre-la.
11 I ell digué: Surt, i t’estaràs dret a la muntanya davant Jahveh. I, heus aquí, Jahveh passà, i un vent, gran i fort, esberlava les muntanyes i esmicolava les roques davant Jahveh: però Jahveh no era en el vent. I des- prés del vent, un terratrèmol, però Jahveh no era en el terratrèmol.
12 I després del terratrèmol, un foc, però Jahveh no era en el foc. I des- prés del foc, una veu calmada, suau.
13 I s’esdevingué, quan Elies ho escoltà, que es cobrí la cara amb el mantell, i sortí i s’estigué dret a l’entrada de la cova. I, heus aquí, vingué una veu a ell, i li digué: Què hi fas tu aquí, Elies?
14 I ell respongué: He estat molt zelós per Jahveh, el Déu dels exèr- cits, perquè els  lls d’Israel han abandonat el teu pacte, han enderro- cat els teus altars, i han matat a es- pasa els teus profetes: i només resto jo, jo sol, i cerquen la meva vida per prendre-la.
15 I Jahveh li digué: Vés, torna-te’n pel teu camí, pel desert de Damasc, i aniràs i ungiràs Hazael com a rei sobre Aram;
16 i Jehú,  ll de Nimxí, l’ungiràs per ser rei d’Israel; i Eliseu,  ll de Xafat, d’Abel-Meholà, l’ungiràs per ser profeta en el teu lloc.
17 I s’esdevindrà que el qui s’escapi de l’espasa d’Hazael, el matarà Jehú; i el qui s’escapi de l’espasa de Jehú, el matarà Eliseu.
18 Però jo he deixat a Israel un romanent de set mil: tots els genolls que no s’han doblegat a Baal, i tota boca que no l’ha besat.
19 I Elies marxà d’allà, i trobà Eliseu,  ll de Xafat, que llaurava amb dotze jous que anaven davant d’ell, i ell era amb el dotzè. I Elies passà vora d’ell, i llançà el seu man- tell sobre ell.
20 I Eliseu abandonà els bous, i va córrer darrere Elies, i digué: Deixa’m besar, et prego, el meu pare i la meva mare, i vindré rere teu. I ell li digué: Vés, torna, perquè què t’he fet?
21 I se’n tornà de darrere Elies, i agafà el jou dels bous, i els sacri cà; i amb els arnesos dels bous en va coure la carn, i la donà al poble, i menjaren. Després s’alçà, i anà dar- rere Elies, i el servia.
19:4 Nm 11:15 19:10 Rm 11:2-4 19:13 Ex 3:6; 33:20-23 19:15 2Re 8:13 19:16 2Re 9:1-3 19:18 Rm 11:4
418


   424   425   426   427   428