Page 427 - Biblia Català TBS
P. 427

20I Benadad, rei d’Aram, aple- gà tot el seu exèrcit, i amb ell tenia trenta-dos reis, i cavalls i carros. I pujà, i assetjà Samaria, i
combaté contra ella.
2 I envià missatgers a Acab, rei d’Israel, a la ciutat,
3 i li digué: Així diu Benadad: La teva plata i el teu or són meus, i les teves mullers i els millors dels teus  lls, ells són meus.
4 I el rei d’Israel va respondre, i digué: Que sigui així, senyor meu oh rei, jo i tot el que tinc és teu.
5 I els missatgers se’n tornaren i digueren: Així ha parlat Benadad, dient: Certament jo t’he enviat mis- satgers, dient: M’has de donar la teva plata i el teu or, i les teves mullers i els teus  lls;
6 a més, demà a aquesta hora, jo t’enviaré els meus servents, i escor- collaran la teva casa i les cases dels teus servents, i s’esdevindrà que aga- faran en llur mà tot el que és plaent als teus ulls, i s’ho enduran.
7 I el rei d’Israel cridà tots els ancians de la terra, i digué: Considereu ara, i vegeu com aquest home vol el nostre mal, perquè ha enviat a demanar-me les meves mullers i els meus  lls, i la mevaplataielmeuor,ijonolihe negat res.
8 I tots els ancians i tot el poble li digueren: No l’escoltis, i no ho con- sentis.
9 I digué als missatgers de Benadad: Digues al rei, el meu senyor: Faré tot el que vas demanar al teu servent al principi, però això no ho puc fer. I els missatgers marxaren, i li tornaren la resposta.
10 I Benadad envià a dir-li: Així em facin els déus, i així m’hi afegei- xin, si n’hi ha prou amb la pols de Samaria per omplir el clot de la mà de tot el poble que em segueix.
11 I el rei d’Israel va respondre i digué: Declareu-li: El qui se cenyeix
1 Reis 20
l’armadura que no es gloriï com aquell que se la treu.
12 I s’esdevingué, quan Benadad escoltà aquesta paraula, mentre ell bevia, ell i els reis dins les ten- des, que digué als seus servents: Prepareu-vos. I ells es prepararen per atacar la ciutat.
13 I heus aquí, un profeta s’atansà a Acab, rei d’Israel, i li digué: Així diu Jahveh: ¿Has vist tota aquesta gran multitud? Mira, jo avui la lliuraré a la teva mà, i tu sabràs que jo sóc Jahveh. 14 I Acab preguntà: Per mitjà de qui? I ell digué: Així diu Jahveh: Per mitjà dels servents dels prínceps de les pro- víncies. I Acab digué: Qui començarà la batalla? I ell respongué: Tu.
15 I ell passà revista als servents dels prínceps de les províncies, i eren dos-cents trenta-dos; i després d’ells passaren revista a tot el poble, a tots els  lls d’Israel, i eren set mil. 16 I sortiren al migdia; i Benadad bevia  ns a embriagar-se dins les tendes, ell i els reis, els trenta-dos reis que l’ajudaven.
17 I els servents dels prínceps de les províncies sortiren els pri- mers. I Benadad envià missatgers, i l’informaren, dient: Han sortit uns homes de Samaria.
18 I ell diu: Si surten en pau, agafeu-los vius; i si surten a comba- tre, també agafeu-los vius.
19 I aquells servents dels prínceps de les províncies sortiren de la ciu- tat, i l’exèrcit rere d’ells.
20 I cadascú atacà l’home que tenia davant, i els d’Aram van fugir, i els d’Israel els perseguiren; i Benadad, rei d’Aram, s’escapà a cavall amb els cavallers.
21 I el rei d’Israel sortí i colpí els cavallers i els carros, i colpí els ara- meus amb una gran matança.
22 I el profeta s’atansà al rei d’Israel, i li digué: Vés, esforça’t, i sàpigues i
419


   425   426   427   428   429