Page 428 - Biblia Català TBS
P. 428

1 Reis 20
considera el que has de fer, perquè d’aquí a un any el rei d’Aram pujarà contra tu.
23 I els servents del rei d’Aram li digueren: Els seus déus són déus de les muntanyes, per això han estat més forts que nosaltres; però si els combatem a la plana, segur que serem més forts que ells.
24 I fes això: Deposa els reis, cadas- cun de la seva posició, i posa gover- nadors al seu lloc;
25 i tu, procura’t un exèrcit com l’exèrcit que has perdut, i cavall per cavall, i carro per carro; i els com- batrem a la plana: segur que serem més forts que ells. I ell escoltà el seu consell, i ho féu així.
26 I s’esdevingué al cap d’un any, que Benadad passà revista als ara- meus, i pujà a Afec per combatre contra Israel.
27 I els  lls d’Israel passaren revista, i foren proveïts d’aliments, i anaren a combatre contra ells; i els  lls d’Israel acamparen davant d’ells, com dos ramats de cabres, mentre que els arameus omplien la terra.
28 I un home de Déu s’atansà a parlar al rei d’Israel, i digué: Així diu Jahveh: Com que els arameus han dit que Jahveh és Déu de les muntanyes, i no Déu de les valls, jo lliuraré tota aquesta gran multitud a la teva mà, i vosaltres sabreu que jo sóc Jahveh.
29 I acamparen set dies els uns enfront dels altres. I s’esdevingué al dia setè que començà la batalla, i els  lls d’Israel colpiren Aram, cent mil homes d’infanteria en un dia.
30 I els restants fugiren a Afec, a la ciutat, però la muralla caigué sobre els vint-i-set mil homes que restaven. I Benadad fugí, i entrà a la ciutat, amagant-se de cambra en cambra.
31 I els seus servents li digueren: Heus aquí ara, hem escoltat que
20:34 1Re 15:20 420
els reis de la casa d’Israel són reis misericordiosos; posem-nos, doncs, roba de sac sobre els nostres lloms, i cordes sobre els nostres caps, i sorti- rem al rei d’Israel. Potser et deixarà viure.
32 I se cenyiren roba de sac sobre els seus lloms, i cordes sobre els seus caps, i anaren al rei d’Israel, i digueren: El teu servent Benadad ha dit: Deixa’m viure, et prego. I ell res- pongué: És viu encara? Germà meu és ell.
33 I aquells homes ho prengueren com un bon auguri, i el van agafar pel mot, i digueren: Benadad és germà teu! I ell digué: Aneu, porteu-lo. I Benadad sortí a ell, i Acab el féu pujar al carro.
34 I Benadad li digué: Les ciutats que el meu pare va prendre del teu pare, te les torno; i et faràs places co- mercials a Damasc, com el meu pare va fer a Samaria. I jo, digué Acab, amb aquest pacte et deixaré marxar. I ell féu un pacte amb ell, i el deixà marxar.
35 I un home dels  lls dels profetes li digué al seu company per la pa- raula de Jahveh: Colpeix-me, t’ho prego! I l’home es negà a colpir-lo. 36 I li digué: Com que no has obeït la veu de Jahveh, heus aquí, quan t’allunyis de mi, llavors el lleó et colpirà. I se’n va anar del seu costat, i el lleó el trobà i el colpí.
37 I trobà un altre home, i li digué: Colpeix-me, t’ho prego! I l’home colpint-lo el colpí, i el ferí.
38 I el profeta se’n va anar, i es posà dret esperant el rei al camí, i es dis- fressà amb una bena sobre els seus ulls.
39 I s’esdevingué, quan el rei passa- va, que ell cridà el rei, i digué: El teu servent sortí d’enmig de la batalla, i heus aquí un home se’n tornava, i em va portar un altre home, i digué: Guarda aquest home; si s’escapa, lla-


   426   427   428   429   430