Page 432 - Biblia Català TBS
P. 432

1 Reis 22
que ells van dir: Ben segur aquest és el rei d’Israel. I giraren per atacar-lo; però Josafat cridà auxili.
33 I s’esdevingué, quan els coman- dants dels carros veieren que no era el rei d’Israel, que deixaren de perseguir-lo.
34 I un home tibà l’arc a l’atzar, i ferí el rei d’Israel entre les juntures i la cota de malla, i el rei digué al seu carreter: Gira, i treu-me del camp de batalla, perquè estic ferit.
35 I el combat s’endurí aquell dia, i el rei s’estava apuntalat dalt del seu carro enfront dels arameus, i morí al vespre; i la sang de la ferida s’escolava  ns al fons del carro.
36 I a la posta del sol s’escampà un clamor a través del campament, dient: Cadascú a la seva ciutat, i cadascú a la seva terra!
37 I el rei morí, i fou portat a Samaria; i sepultaren el rei a Samaria.
38 I rentaren el carro a la bassa de Samaria, i els gossos lleparen la seva sang, i les prostitutes s’hi banyaren, segons la paraula que Jahveh havia parlat.
39 I la resta dels fets d’Acab, i tot el que féu, i la casa d’ivori que cons- truí, i totes les ciutats que construí, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
40 I Acab s’adormí amb els seus pares. I el seu  ll Ahazià regnà al seu lloc.
41 I Josafat,  ll d’Asà, regnà sobre Judà l’any quart d’Acab, rei d’Israel. 42 Josafat tenia trenta-cinc anys quan fou proclamat rei, i regnà vint- i-cinc anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Azubà,  lla de Xilhí.
22:38 1Re 21:19 22:41 2Cr 17:1; 2Cr 20:31-34
43 Ianàentotelcamídelseu pare Asà, no se’n desvià, féu allò que és recte als ulls de Jahveh. Nogensmenys, no tragué els llocs alts, perquè el poble encara oferia sacri cis i cremava encens als llocs alts.
44 I Josafat féu la pau amb el rei d’Israel.
45 I la resta dels fets de Josafat, i les seves proeses que féu, i com lluità, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
46 I expulsà de la terra el restant dels prostituts sagrats que havien restat dels dies del seu pare Asà.
47 Aleshores no hi havia rei a Edom, un governador feia de rei.
48 Josafat féu vaixells de Tarsis per anar a O r a cercar or; però no hi anaren, perquè els vaixells s’estavellaren a Ession-Guèber.
49 I Ahazià,  ll d’Acab, digué a Josafat: Que els meus servents vagin amb els teus servents en els vaixells. Però Josafat no ho volgué.
50 I Josafat s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David, el seu pare. I el seu  ll Jehoram regnà al seu lloc.
51 L’any dissetè de Josafat, rei de Judà, Ahazià,  ll d’Acab, regnà sobre Israel a Samaria; i regnà sobre Israel dos anys.
52 I féu el mal als ulls de Jahveh, i anà pel camí del seu pare, i pel camí de la seva mare, i pel camí de Jeroboam,  ll de Nebat, que havia fet pecar Israel:
53 perquè serví Baal, i s’inclinà a ell, i provocà a ira Jahveh, el Déu d’Israel, segons tot el que havia fet el seu pare.
424


   430   431   432   433   434