Page 435 - Biblia Català TBS
P. 435

enviaren cinquanta homes que el cercaren tres dies, però no el troba- ren.
18 I quan tornaren a Eliseu, perquè havia restat a Jericó, els digué: ¿No us vaig dir que no hi anéssiu?
19 I els homes de la ciutat digueren a Eliseu: Vet aquí, ara, l’emplaçament de la ciutat és bo, com el meu senyor veu, però les aigües són dolentes, i la terra és estèril.
20 I digué: Porteu-me una escudella nova, i poseu-hi sal. I la hi portaren. 21 I sortí al brollador de les aigües, i hi llançà sal, i digué: Així diu Jahveh: Jo he guarit aquestes aigües; ja no hi haurà en elles més mort ni esterilitat.
22 I aquelles aigües foren guarides  ns al dia d’avui, segons la paraula que Eliseu havia dit.
23 I pujà d’allà a Betel, i mentre pujava pel camí, uns nois joves sor- tiren de la ciutat, i se’n burlaven, i li deien: Puja, calb! Puja, calb!
24 I es girà enrere, i els mirà, i els maleí en Nom de Jahveh. I sortiren dues ósses del bosc, i trossejaren quaranta-dos d’aquells nois.
25 I d’allà se’n va anar a la mun- tanya del Carmel, i d’allà tornà a Samaria.
3I Joram,  ll d’Acab, començà a regnar sobre Israel a Samaria l’any divuitè de Josafat, rei de Judà.
I regnà dotze anys.
2 I féu el mal als ulls de Jahveh, perònocomelseupareicomla seva mare, perquè tragué el pilar de Baal que havia fet el seu pare.
3 Tanmateix, continuà lligat als pe- cats de Jeroboam,  ll de Nebat, que havia fet pecar Israel: no se’n va apartar.
4 I Meixà, rei de Moab, era criador d’ovelles, i pagava com a tribut al rei
2:21 Ex 15:25 3:3 1Re 12:28 3:11 1Re 22:7
2 Reis 2, 3
d’Israel cent mil anyells, i cent mil moltons de llana.
5 I s’esdevingué, en morir Acab, que el rei de Moab es revoltà contra el rei d’Israel.
6 I el rei Joram sortí aquell dia de Samaria, i passà revista a tot Israel. 7 I va enviar a dir a Josafat, rei de Judà: El rei de Moab s’ha revoltat contra mi. ¿Vindràs amb mi a lluitar contra Moab? I li digué: Pujaré, per- què jo sóc com tu; el meu poble, com el teu poble; els meus cavalls, com els teus cavalls.
8 I digué: Per quin camí pujarem? I digué Josafat: Pel camí del desert d’Edom.
9 Ielreid’IsraelielreideJudài el rei d’Edom marxaren, i feren una volta de set dies de camí, i els faltava aigua per a l’exèrcit i per al ramat que els seguia.
10 I el rei d’Israel digué: Ai las! Jahveh ha cridat aquests tres reis per lliurar-los a la mà de Moab.
11 I Josafat digué: ¿No hi ha aquí cap profeta de Jahveh per consultar Jahveh per mitjà d’ell? I un dels ser- vents del rei d’Israel va respondre, i digué: Aquí hi ha Eliseu,  ll de Xafat, que vessava l’aigua a les mans d’Elies.
12 I Josafat digué: La paraula de Jahveh és amb ell. I el rei d’Israel i Josafat i el rei d’Edom baixaren a ell.
I Eliseu digué al rei d’Israel: Què
13
tinc a veure jo amb tu? Vés als pro- fetes del teu pare, i als profetes de la teva mare. I el rei d’Israel li digué: No, perquè Jahveh ha cridat aquests tres reis per lliurar-los a la mà de Moab.
14 I Eliseu digué: Viu Jahveh dels exèrcits, davant del qual estic, que si no fos per respecte a la persona de Josafat, rei de Judà, no et faria cas ni et miraria.
15 Ara, doncs, porteu-me un músic. I s’esdevingué, mentre el músic to-
427


   433   434   435   436   437