Page 442 - Biblia Català TBS
P. 442

2 Reis 7, 8
una tenda, i menjaren i begueren, i se’n van endur plata i or i vestits, i ho anaren a amagar. I tornaren, i van entrar en una altra tenda, i ho anaven a amagar,
9 però es digueren els uns als altres: Això que fem no està bé; avui és un dia de bones noves, i nosaltres ens ho callem; i si esperem  ns a la llum del matí, ens caurà al damunt alguna desgràcia. I ara, veniu, anem i fem-ho saber a la casa del rei.
10 I vingueren i cridaren el porter de la ciutat, i els ho feren saber, dient: Hem entrat al campament d’Aram, i, heus aquí, no hi havia ningú allà, i no hem escoltat cap veu d’home, només hi ha cavalls lligats, i ases lligats, i les tendes tal qual.
11 I ell cridà els porters, i ells ho feren saber dins la casa del rei dedins.
12 I el rei s’aixecà de nit, i digué als seus servents: Ara us explicaré el que els d’Aram ens han fet. Saben que nosaltres estem famolencs, i han abandonat el campament, i s’han amagat al camp, dient: Quan surtin de la ciutat els agafarem vius, i en- trarem a la ciutat.
13 I un dels seus servents va respon- dre, i digué: Doncs, agafem cinc dels cavalls que resten, els que resten aquí dins –vet aquí, aquests són com tota la multitud d’Israel que resta; heus aquí, ells són com tota la multitud d’Israel que ha estat consu- mida–, enviem, doncs, i veurem.
14 I agafaren dos carros amb els ca- valls, i el rei els envià al campament d’Aram, dient: Aneu i mireu.
15 I anaren darrere d’ells  ns al Jordà. I, heus aquí, tot el camí era ple de vestits i d’objectes que els arameus, en la seva pressa, havien llançat; i els missatgers tornaren, i en van informar el rei.
16 I el poble sortí i saquejà el cam- pament d’Aram. I s’esdevingué que es venia un seà de  or de farina per
7:16 2Re 7:1, 2 8:5 2Re 4:35 434
un xèquel, i dos seàs d’ordi per un xèquel, d’acord amb la paraula de Jahveh.
17 I el rei encarregà la vigilància del portal al capità en la mà del qual es recolzava, i el poble el trepitjà al portal, i morí: tal com havia predit l’home de Déu, el qual ho va predir quan el rei baixà a ell.
18 I s’esdevingué tal com l’home de Déu ho havia predit al rei, dient: Demà entorn d’aquesta hora, al por- tal de Samaria vendran dos seàs d’ordi per un xèquel, i un seà de  or de farina per un xèquel.
19 I el capità havia respost a l’home de Déu, i havia dit: Heus aquí, encara que Jahveh obrís  nestres als cels, ¿seria possible això? I ell digué: Heus aquí, tu mateix ho veuràs amb els teus ulls, però no en menjaràs.
20 I així mateix li esdevingué: i el poble el trepitjà al portal, i morí.
8
2 I la dona s’aixecà, i ho va fer se- gons la paraula de l’home de Déu, i se’n va anar ella i casa seva, i sojor- nà a la terra dels  listeus set anys.
3 I s’esdevingué, al cap dels set anys, que la dona tornà de la terra dels  listeus, i anà al rei a reclamar la seva casa i la seva terra.
4 I el rei parlà amb Guehazí, servent de l’home de Déu, dient: Explica’m, si us plau, totes les grans coses que Eliseu ha fet.
5 I s’esdevingué, mentre explicava al rei com ell havia ressuscitat el mort, que, heus aquí, la dona, el  ll de la qual ell havia ressuscitat, implorava al rei per la seva casa i per la seva terra. I Guehazí digué: Oh rei
I Eliseu parlà a la dona, el  ll
de la qual ell havia ressuscitat, dient: Alça’t, i vés-te’n tu i la teva casa, i sojorna on puguis sojornar, perquè Jahveh ha cridat la fam, i també vindrà sobre aquesta terra set anys.


   440   441   442   443   444