Page 443 - Biblia Català TBS
P. 443

senyor meu, aquesta és la dona, i aquest és el seu ll, que Eliseu tornà a la vida.
6 Ielreihopreguntàaladona,i ella li ho explicà. I el rei assenyalà un funcionari, dient: Fes que li sigui restituït tot el que era d’ella, i totes les produccions del camp des del dia que deixà la terra ns ara.
7 I Eliseu anà a Damasc, i Benadad, rei d’Aram, estava malalt, i li comu- nicaren dient: L’home de Déu ha vingut aquí.
8 I el rei digué a Hazael: Agafa en la teva mà un present, i vés a trobar l’home de Déu, i consulta Jahveh per mitjà d’ell, dient: ¿Em recuperaré d’aquesta malaltia?
9 I Hazael anà a trobar-lo, i agafà un present a la seva mà, la càrrega de quaranta camells amb tot el millor de Damasc. I arribà, i es presentà davant d’ell, i digué: El teu ll Benadad, rei d’Aram, m’ha enviat a dir-te: ¿Em recuperaré d’aquesta malaltia?
10 I Eliseu li digué: Vés, digues-li: Sí, te’n recuperaràs. Però Jahveh m’ha mostrat que morirà sense remei.
11 I el seu rostre es posà rígid, i s’estigué quiet, ns a restar perplex. I l’home de Déu plorà.
12 I Hazael digué: Per què plora el meu senyor? I ell digué: Perquè sé el mal que faràs als lls d’Israel: calaràs foc a les seves fortaleses, i mataràs els seus joves amb l’espasa, i esclafa- ràs els seus infants, i esventraràs les seves dones embarassades.
13 I Hazael digué: ¿Però, què és el teu servent, aquest gos, per fer això tan gran? I Eliseu digué: Jahveh m’ha revelat que tu seràs rei d’Aram. 14 I se n’anà d’on era Eliseu, i vin- gué al seu senyor, el qual li digué: Que t’ha dit Eliseu? I ell digué: M’ha dit que certament et recuperaràs.
15 I s’esdevingué l’endemà que agafà una manta, i la xopà amb
2 Reis 8
aigua, i la va estendre sobre el rostre de Benadad, i morí. I Hazael regnà al seu lloc.
16 I l’any cinquè de Joram, ll d’Acab, rei d’Israel, essent encara Josafat rei de Judà, començà a reg- nar Jehoram, ll de Josafat, rei de Judà.
17 Tenia trenta-dos anys quan co- mençà a regnar, i regnà vuit anys a Jerusalem.
18 I anà pel camí dels reis d’Israel, igual com ho havia fet la casa d’Acab, perquè una lla d’Acab fou la seva muller, i féu el mal als ulls de Jahveh.
19 Però Jahveh no volgué destruir Judà per causa de David, el seu ser- vent, d’acord amb la promesa que li havia fet de donar-li una llàntia per als seus lls tots els dies.
20 Al seu temps, Edom es rebel·là contra la dominació de Judà, i esta- bliren un rei sobre ells.
21 I Jehoram passà a Seïr amb tots els seus carros. I s’esdevingué que ell s’aixecà durant la nit, i colpí Edom, que l’havia encerclat, i els coman- dants dels carros; i el poble fugí a les seves tendes.
22 I Edom es rebel·là contra la do- minació de Judà ns a aquest dia. I Libnà també es rebel·là en aquell temps.
23 I la resta dels fets de Jehoram, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
24 I Jehoram s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David. I el seu ll Ahazià regnà al seu lloc.
25 L’any dotzè de Joram, ll d’Acab, rei d’Israel, començà a regnar Ahazià, ll de Jehoram, rei de Judà. 26 Ahaziàteniavint-i-dosanysquan començà a regnar, i regnà un any a
8:6 literalment: eunuc 8:13 1Re 19:15 8:19 1Re 11:36 8:24 2Cr 22:1
435


   441   442   443   444   445