Page 446 - Biblia Català TBS
P. 446

2 Reis 10
Jizreel, als ancians, i als tutors dels lls d’Acab, dient:
2 Ara, doncs, quan us arribi aques- ta carta, ja que teniu amb vosaltres els lls del vostre senyor, i que teniu amb vosaltres els carros i els cavalls, i una ciutat forti cada, i l’armament,
3 mireu, doncs, quin d’entre els lls del vostre senyor és el millor i el més capacitat, i poseu-lo damunt del tron del seu pare, i lluitareu per la casa del vostre senyor.
4 Però ells tingueren molta por, i digueren: Heus aquí, si dos reis no han pogut mantenir-se davant d’ell, ¿com, doncs, podrem mantenir-nos nosaltres?
5 Ielquierasobrelacasa,ielqui era sobre la ciutat, i els ancians i els tutors, enviaren a dir a Jehú: Nosaltres som els teus servents, i farem tot el que tu ens diguis. No proclamarem cap rei; fes el que sem- bli bé als teus ulls.
6 I els escriví una segona carta que deia: Si esteu amb mi i voleu obeir la meva veu, preneu els caps dels homes, dels lls del vostre se- nyor, i veniu a trobar-me demà en aquesta hora a Jizreel. I els lls del rei, setanta homes, eren amb els prohoms de la ciutat, que els feien de tutors.
7 I s’esdevingué, en arribar-los la carta, que agafaren els lls del rei i els mataren, setanta homes, i posa- ren els seus caps en cabassos, i els enviaren a Jizreel.
8 I vingué el missatger i li ho anun- cià, dient: Han portat els caps dels lls del rei. I ell digué: Poseu-los en dos munts a l’entrada del portal ns al matí.
9 I s’esdevingué al matí, que sortí, i es posà dret, i digué a tot el poble: Vosaltres sou innocents; heus aquí, jo he conspirat contra el meu senyor, i l’he matat. Però, ¿qui els ha matat, tots aquests?
10:10 1Re 21:19-24 438
10 Sapigueu ara, que no caurà a terra res de la paraula de Jahveh, que Jahveh pronuncià contra la casa d’Acab; i que Jahveh ha fet allò que havia dit per mitjà del seu servent Elies.
11 I Jehú matà tots els que havien estat deixats de la casa d’Acab a Jizreel, i tots els seus prohoms, i els seus familiars i els seus sacerdots, ns a no deixar d’ell cap supervi- vent.
12 I s’aixecà, i vingué a Samaria. Pel camí, a Betéqued dels Pastors,
13 Jehú trobà els germans d’Ahazià, rei de Judà, i els digué: Qui sou vosaltres? I ells digueren: Nosaltres som germans d’Ahazià, i baixem a saludar els lls del rei i els lls de la reina mare.
14 I digué: Agafeu-los vius. I els aga- faren vius, i els degollaren vora la cisterna de Betéqued, quaranta-dos homes, i no en deixà cap.
15 I marxà d’allà, i trobà Jehonadab, ll de Recab, que venia a trobar-lo; i el saludà i li digué: ¿És el teu cor recte, com el meu cor ho és amb el teu cor? I Jehonadab digué: Ho és. Si ho és, dóna’m la mà. I li donà la mà, i el féu pujar amb ell al carro.
16 I li digué: Vine amb mi, i veuràs el meu zel per Jahveh. I ells el feren pujar dalt del seu carro.
17 I arribà a Samaria, i colpí tots els qui romanien de la casa d’Acab a Samaria, ns a destruir-los, segons la paraula de Jahveh, que havia dit a Elies.
18 I Jehú reuní tot el poble, i els digué: Acab va servir Baal una mica, Jehú el servirà molt més.
19 Ara, doncs, convoqueu-me tots els profetes de Baal, tots els seus ser- vents i tots els seus sacerdots, que no falti cap home, perquè tinc un gran sacri ci per a Baal; qualsevol que


   444   445   446   447   448