Page 45 - Biblia Català TBS
P. 45

43 I Laban respongué i digué a Jacob: Les lles són les meves lles, i els lls són els meus lls, i el ramat és el meu ramat, i tot això que veus és meu. ¿I què puc fer avui per aquestes lles meves o pels lls que han infantat?
44 Ara doncs, vine, fem un pacte jo i tu, que sigui un testimoni entre jo i tu.
45 I Jacob prengué una pedra, i la dreçà com un monument.
46 I Jacob digué als seus germans: Plegueu pedres. I agafaren pedres, i en feren un munt, i menjaren allà sobre el munt.
47 I Laban l’anomenà Jegar- Sahaduta, i Jacob l’anomenà Galed. 48 I Laban digué: Aquest munt és avui un testimoni entre jo i tu. Per això anomenà el seu nom Galed.
49 I també Mispà, perquè digué: Que Jahveh vetlli entre jo i tu quan estiguem absents l’un de l’altre.
50 Si maltractes les meves lles, si prens altres mullers a més de les meves lles, quan no hi hagi cap home com a testimoni entre nosal- tres: heus aquí, Déu serà el testimoni entre jo i tu.
51 I Laban digué a Jacob: Heus aquí aquest munt i heus aquí aquest monument que he dreçat entre jo i tu.
52 Aquest munt és testimoni, i aquest monument és testimoni que jo no passaré d’aquest munt contra tu, i que tu no passaràs des d’aquest munt i des d’aquest monument contra mi per fer-me mal.
53 Que el Déu d’Abraham i el Déu de Nacor, el Déu de llur pare, jutgi entre nosaltres. I Jacob jurà pel Temor del seu pare Isaac.
54 I Jacob oferí un sacri ci en la muntanya, i cridà els seus germans per menjar pa. I menjaren pa, i pas- saren la nit a la muntanya.
31:47 en arameu: pila; munt del testimoni/memorial 32:2 vol dir: dos campaments
Gènesi 31, 32
55 I Laban es llevà de matí, besà els seus lls i les seves lles i els beneí. I Laban marxà i tornà al seu lloc.
32
àngels de Déu.
2 I quan els va veure, Jacob digué: Aquest és el campament de Déu! I anomenà el nom d’aquell lloc Mahanaim.
3 I Jacob envià al seu davant mis- satgers al seu germà Esaú, a la terra de Seïr, al camp d’Edom.
4 I els manà, dient: Així parlareu al meu senyor, a Esaú: Això diu el teu servent Jacob: He sojornat amb Laban i m’hi he estat ns ara;
5 i tinc bous i ases i bestiar menut i servents i serventes, i he enviat a fer- ho saber al meu senyor a  de trobar gràcia als teus ulls.
6 I els missatgers tornaren a Jacob, dient: Hem anat al teu germà Esaú, i ell també ve a trobar-te amb quatre-cents homes.
7 I Jacob s’espantà molt i s’angoixà. I dividí la gent que era amb ell, i el bestiar menut i el gros i els camells, en dos campaments,
8 i digué: Si ve Esaú contra un cam- pament i l’ataca, es podrà escapar el campament que resti.
9 I Jacob digué: Déu del meu pare Abraham i Déu del meu pare Isaac, Jahveh, que em vas dir: Torna a la teva terra i a la teva parentela, i jo et faré bé,
10 sóc indigne de totes les miseri- còrdies i de tota la delitat que has mostrat al teu servent, perquè vaig creuar aquest Jordà només amb el meu bastó, i ara he esdevingut dos campaments:
11 allibera’m, et prego, de la mà del meu germà, de la mà d’Esaú, perquè
32:1 Ps 91:11; He 1:14
I Jacob anà pel seu camí,
i vingueren a trobar-lo uns
45


   43   44   45   46   47