Page 452 - Biblia Català TBS
P. 452

2 Reis 14, 15
20 I el transportaren sobre els cavalls, i el sepultaren a Jerusalem amb els seus pares, a la ciutat de David.
21 I tot el poble de Judà prengué Azarià, que tenia setze anys, i el proclamaren rei en lloc del seu pare Amasies.
22 Aquest reconstruí Elat, i la retornà a Judà, després que el rei s’adormís amb els seus pares.
23 L’any quinzè d’Amasies, ll de Joaix, rei de Judà, Jeroboam, ll de Jehoaix, rei d’Israel, començà a regnar a Samaria: i regnà quaranta-un anys. 24 I féu el mal als ulls de Jahveh, no s’apartà de tots els pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que féu pecar Israel.
25 Aquest restablí la frontera d’Israel, des de Lebó-Hamat ns al Mar de l’Arabà, d’acord amb la pa- raula que Jahveh el Déu d’Israel havia parlat per mitjà del seu servent Jonàs, ll d’Amitai, el profeta de Gathéfer.
26 Perquè Jahveh veié l’a icció amarguíssima d’Israel, perquè no hi havia ni esclau, ni lliure, ni ningú que ajudés Israel.
27 I Jahveh no parlà d’esborrar el nom d’Israel de sota els cels, i els alliberà per la mà de Jeroboam, ll de Jehoaix.
28 I la resta dels fets de Jeroboam, i tot allò que féu, i el seu poder amb què lluità, i com restituí Damasc i Hamat a Israel, que havien estat de Judà, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
29 I Jeroboam s’adormí amb els seus pares, amb els reis d’Israel. I el seu ll Zecarià començà a regnar al seu lloc.
2 Tenia setze anys quan començà a regnar, i regnà cinquanta-dos anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Jecolià, de Jerusalem.
3 I féu el que era recte als ulls de Jahveh, segons tot el que havia fet el seu pare Amasies.
4 Tanmateix, no suprimí els llocs alts: el poble encara oferia sacri cis i cremava encens als llocs alts.
5 I Jahveh colpí el rei, i esdevingué leprós ns al dia de la seva mort, i visqué en una casa separada. I el seu ll Jotam era sobre la casa reial, governant el poble de la terra.
6 I la resta dels fets d’Azarià, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
7 I Azarià s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David. I el seu ll Jotam regnà al seu lloc.
8 L’any trenta-vuit d’Azarià, rei de Judà, Zecarià, ll de Jeroboam, co- mençà a regnar sobre Israel: regnà sis mesos a Samaria.
9 I féu el mal als ulls de Jahveh, com havien fet els seus pares: no s’apartà dels pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que havia fet pecar Israel. 10 I Xal·lum, ll de Jabeix, conspirà contra ell, i el colpí davant del poble, i el matà, i regnà al seu lloc.
11 I el restant dels fets de Zecarià, heus aquí, estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel.
12 Aquesta fou la paraula que Jahveh parlà a Jehú, dient: Els teus lls s’asseuran al tron d’Israel ns a la quarta generació. I fou així.
13 Xal·lum, ll de Jabeix, començà a regnar l’any trenta-nou d’Ozies, rei de Judà, i regnà un mes sencer a Samaria;
14 i Menahem, ll de Gadí, pujà de Tirsà i vingué a Samaria, i colpí Xal·lum, ll de Jabeix, a Samaria, i el matà, i regnà al seu lloc.
15:12 2Re 10:30
15
Azarià, ll d’Amasies, rei de Judà.
L’any vint-i-set de Jeroboam,
rei d’Israel, començà a regnar
14:24 1Re 12:28 14:25 Jo 1:1 15:1 2Cr 26:1 444


   450   451   452   453   454