Page 454 - Biblia Català TBS
P. 454

2 Reis 15, 16
37 En aquells dies Jahveh comen- çà a enviar Ressín, rei d’Aram, i Pècah,  ll de Remaliahu, contra Judà.
38 I Jotam s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David, el seu pare. I el seu  ll Acaz regnà al seu lloc.
conquerí, i deportà els seus habitants a Quir, i matà Ressín.
10 IelreiAcazanàaDamasca trobar Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria. I veié l’altar que era a Damasc, i el rei Acaz envià el disseny de l’altar i el plànol al sacerdot Urià, segons tota la seva obra.
11 I el sacerdot Urià edi cà l’altar segons tot el que el rei Acaz havia enviat de Damasc: així ho féu el sacerdot Urià, abans que el rei Acaz tornés de Damasc.
12 I el rei vingué de Damasc, i el rei veié l’altar, i el rei s’atansà a l’altar, i oferí sacri cis al seu damunt. 13Iféupujarenfumelseuho- locaust i la seva ofrena, i vessà la seva libació, i aspergí la sang dels sacri cis de pau, els que eren per a ell, sobre l’altar.
14 I concernent l’altar de bronze que era davant Jahveh, el desplaçà de davant de la casa, d’entre l’altar i la casa de Jahveh, i el posà al costat nord de l’altar.
15 I el rei Acaz manà al sacerdot Urià, dient: Fes pujar en fum sobre el gran altar l’holocaust del matí, i el present del vespre, i l’holocaust del rei i el seu present, i l’holocaust de tot el poble de la terra i llur pre- sent i llurs libacions; i aspergiràs sobre ell tota la sang de l’holocaust i tota la sang del sacri ci; i l’altar de bronze serà per a mi per inquirir. 16 I el sacerdot Urià ho féu segons tot el que el rei Acaz li havia manat.
16
Acaz,  ll de Jotam, rei de Judà.
2 Acaz tenia vint anys quan co- mençà a regnar, i regnà setze anys a Jerusalem; però no féu allò que és recte als ulls de Jahveh, el seu Déu, com féu el seu pare David;
3 i anà pel camí dels reis d’Israel, i també féu passar el seu  ll pel foc, segons les abominacions de les na- cions que Jahveh havia expulsat de davant dels  lls d’Israel,
4 i oferí sacri cis i cremà encens als llocs alts i sobre les muntanyes, i sota tot arbre verd.
5 Llavors Ressín, rei d’Aram, i Pècah,  ll de Remaliahu, rei d’Israel, pujaren a Jerusalem per al combat, i posaren setge a Acaz, però no el pogueren vèncer.
6 En aquell temps Ressín, rei d’Aram, retornà Elat a Aram, i expul- sà els jueus d’Elat; i els arameus vingueren a Elat, i habitaren allà  ns al dia d’avui.
L’any disset de Pècah,  ll de
Remaliahu, començà a regnar
7 I Acaz envià missatgers a Tiglat-
Pilèsser, rei d’Assíria, dient: Jo sóc
el teu servent i el teu  ll; puja, i
allibera’m de la mà del rei d’Aram, 17 I el rei Acaz tallà les franges de
i de la mà del rei d’Israel, que s’han alçat contra mi.
8 I Acaz agafà la plata i l’or que es trobava en la casa de Jahveh, i en els tresors de la casa del rei, i envià un regal al rei d’Assíria.
9 I el rei d’Assíria l’escoltà. I el rei d’Assíria pujà contra Damasc, i la
15:37 Is 7:1 16:1 2Cr 28:1-4 16:3 Lv 18:21 16:17 1Re 7:23
les bases, i en tragué la conca, i baixà el mar de bronze de sobre els bous de bronze que eren sota seu, i el posà sobre l’enllosat de pedres.
18 I suprimí de la casa de Jahveh el lloc cobert per al dissabte, que ells havien construït dins la casa, i
16:4 Dt 12:2 16:5 Is 7:1 16:14 2Cr 4:1
446


   452   453   454   455   456