Page 455 - Biblia Català TBS
P. 455

l’exterior de l’entrada del rei, a causa del rei d’Assíria.
19 I la resta dels fets d’Acaz, el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
20 I Acaz s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David. I el seu  ll Ezequies regnà al seu lloc.
2 Reis 16, 17
tats, des de la torre de vigilància  ns a la ciutat fortalesa;
10 i s’havien aixecat monuments i arbres sagrats sobre tot turó elevat, i sota tot arbre verd,
11 i allà cremaren encens en tots els llocs alts, com havien fet les nacions que Jahveh havia expulsat de davant d’ells, i feien coses dolentes per pro- vocar Jahveh,
12 i serviren els ídols, dels quals Jahveh els havia dit: No fareu això. 13 I Jahveh testi cà contra Israel i contra Judà per mitjà de tots els pro- fetes d’ell, de tots els vidents, dient: Penediu-vos dels vostres mals camins, i guardeu els meus manaments, els meus estatuts, d’acord amb tota la llei que vaig manar als vostres pares, i que us vaig enviar per mitjà dels meus servents els profetes.
14 Però ells no obeïren, i enduriren llur bescoll, com el bescoll de llurs pares, que no cregueren Jahveh, llur Déu.
15 I rebutjaren els seus estatuts, i el pacte que havia fet amb llurs pares, i els seus testimonis que havia testi-  cat contra ells; i anaren darrere la vanitat, i es tornaren vans, i anaren darrere les nacions del seu voltant, malgrat que Jahveh els havia manat de no fer com elles.
16 I abandonaren tots els mana- ments de Jahveh llur Déu, i es feren per a ells dos vedells de fosa, i feren un Aixerà, i es prosternaren davant tot l’estol dels cels, i serviren Baal. 17 I feien passar els seus  lls i les seves  lles pel foc, i practicaven l’en- devinació, i feien auguris, i es venien per fer allò que és dolent als ulls de Jahveh, per provocar-lo a ira.
18 Per això Jahveh s’enutjà molt contra Israel, i els apartà de la seva presència: no restà sinó la tribu de Judà tota sola.
19 Però Judà tampoc no guardà els manaments de Jahveh, el Déu d’ells,
17
çà a regnar sobre Israel a Samaria: regnà nou anys.
2 I féu el mal als ulls de Jahveh, però no com els reis d’Israel que hi hagué abans d’ell.
3 Salmanassar, rei d’Assíria, pujà contra ell, i Oixea esdevingué el seu servent, i li pagà un tribut.
4 I el rei d’Assíria descobrí que Oixea havia conspirat, perquè havia enviat missatgers a So, rei d’Egipte, i no li havia portat el tribut al rei d’Assíria, com havia fet any rere any. I el rei d’Assíria el tancà i el lligà a la casa d’empresonament.
5 I el rei d’Assíria pujà per tot arreu del país, i pujà contra Samaria, i l’assetjà tres anys.
6 L’any novè d’Oixea, el rei d’Assíria conquerí Samaria, i deportà Israel a Assíria, i els féu habitar a Halah, i vora l’Habor, riu de Gozan, i a les ciutats de Mèdia.
7 I això s’esdevingué perquè els  lls d’Israel havien pecat contra Jahveh, llur Déu, que els havia fet pujar de la terra d’Egipte, de sota la mà del Faraó, rei d’Egipte, i havien temut altres déus,
8 i havien caminat en els estatuts de les nacions –les quals Jahveh expul- sà de davant dels  lls d’Israel– i dels reis d’Israel que ells s’havien fet.
9 I els  lls d’Israel feien encober- tament coses que no eren correctes davant Jahveh, llur Déu, i es cons- truïren llocs alts en totes llurs ciu-
L’any dotze d’Acaz, rei de
Judà, Oixea,  ll d’Elà, comen-
16:20 Is 14:28; 2Cr 29:1 17:10 1Re 14:23 17:16 1Re 12:28 17:17 Dt 18:10
447


   453   454   455   456   457