Page 456 - Biblia Català TBS
P. 456

2 Reis 17
sinó que van caminar en els estatuts d’Israel, que ells mateixos s’havien fet.
20 I Jahveh rebutjà tota la des- cendència d’Israel, i els a igí, i els lliurà a la mà dels saquejadors,  ns que ell els llançà fora de la seva presència.
21 Perquè ell separà Israel de la casa de David, i ells proclamaren rei Jeroboam,  ll de Nebat, i Jeroboam féu apartar Israel de darrere Jahveh, i els féu cometre un gran pecat.
22 I els  lls d’Israel van caminar en tots els pecats que Jeroboam havia fet, no se’n van apartar,
23  ns que Jahveh apartà Israel fora de la seva presència, tal com havia parlat per mitjà de tots els seus servents els profetes. I Israel fou de- portat de la seva terra a Assíria,  ns al dia d’avui.
24 I el rei d’Assíria féu venir gent de Babilònia i de Cut i d’Avà i d’Hamat i de Sefarvaim, i els instal·là a les ciutats de Samaria en lloc dels  lls d’Israel: i prengueren possessió de Samaria, i habitaren a les seves ciu- tats.
25 I s’esdevingué que, al principi de llur estada allà, no tenien temor de Jahveh, i Jahveh envià contra ells lleons que els destruïen.
26 I parlaren al rei d’Assíria, dient: La gent que vas deportar i que vas instal·lar a les ciutats de Samaria no coneixen el costum del Déu de la terra, i ell envia contra ells els lleons i, heus aquí, els destrueixen, perquè no coneixen el costum del Déu de la terra.
27 I el rei d’Assíria ordenà, dient: Feu-hi anar un dels sacerdots que vau deportar d’allà. I que ells hi vagin, i que s’estiguin allà, i que ell els ensenyi el costum del Déu de la terra.
28 I un dels sacerdots, que havien deportat de Samaria, vingué i habità
a Betel, i els ensenyà com havien de témer Jahveh.
29 Però cada poble es feia els seus propis déus, i els posaven en les cases dels llocs alts que els samari- tans havien fet, cada poble en llurs ciutats on habitaven.
30 I la gent de Babilònia feren un Sucot-Benot, i la gent de Cut feren un Nergal, i la gent d’Hamat feren un Aiximà,
31 i els d’Avà feren un Nibhaz i un Tartac, i els de Sefarvaim cremaven al foc els seus  lls a Adrammèlec i Anammèlec, déus de Sefarvaim,
32 i alhora eren temorosos de Jahveh; i s’instituïren per a si ma- teixos, d’entre el comú del poble, sacerdots dels llocs alts, i aquests feien sacri cis per a ells en la casa dels llocs alts.
33 Eren temorosos de Jahveh, i alho- ra servien llurs propis déus, segons el costum de les nacions d’on havien estat deportats.
34 Fins al dia d’avui actuen segons llurs antics costums: no tenen temor de Jahveh, i no obren d’acord amb els seus estatuts ni els seus judicis, ni d’acord amb la llei i el manament que Jahveh manà als  lls de Jacob –a qui posà el nom d’Israel–,
35 amb els quals Jahveh féu un pacte, i els manà dient: No tindreu temor d’altres déus, i no els adora- reu, i no els servireu, i no els oferi- reu sacri cis;
36 sinó que tindreu temor de Jahveh, que us féu pujar de la terra d’Egipte amb gran poder i amb el seu braç estès: a ell temereu, i a ell adorareu, i a ell oferireu sacri cis,
37 i els estatuts i els judicis i la llei i el manament que ell escriví per a vosaltres: els guardareu obligatòria- ment tots els dies, i no tindreu temor d’altres déus.
38 I no oblidareu el pacte que vaig fer amb vosaltres, i no temereu altres déus:
17:34 Gn 32:28 17:35 Ex 20:5 17:36 Ex 6:6; Dt 10:20 448


   454   455   456   457   458