Page 458 - Biblia Català TBS
P. 458

2 Reis 18, 19
20 Dius tu que jo he dit: El teu con- sell i la teva força per a la guerra són només paraula buida. Ara, ¿en qui con es, que goses rebel·lar-te contra mi?
21 Ara, heus aquí, tu has con at en la tija d’aquesta canya trencada, en Egipte, sobre la qual hom s’hi recol- zailientraalamàilahiforada:així és el Faraó rei d’Egipte per a tots els que con en en ell.
22 I si vosaltres em dieu: En Jahveh, el nostre Déu, con em. ¿No és aquell de qui Ezequies ha tret els llocs alts ielsseusaltars,ihaditaJudàia Jerusalem: Adorareu davant d’aquest altar a Jerusalem?
23 I ara, negocia tu, doncs, amb el meu amo el rei d’Assíria, i jo et donaré dos mil cavalls, si pots posar genets que hi muntin.
24 ¿I com podries fer recular el rostre d’un sol capità dels servents més petits del meu amo? I poses la con ança en Egipte, per als carros i per als cavallers?
25 ¿He pujat ara sense el permís de Jahveh contra aquest lloc per destruir-lo? Jahveh em digué: Puja contra aquesta terra, i destrueix-la.
26 I Eliaquim,  ll d’Hilquiahu, i Xebnà i Joah digueren al Rab-xaqué: Si us plau, parla en arameu als teus servents, perquè nosaltres l’entenem, i no parlis amb nosaltres en la llengua dels jueus, a orelles del poble que hi ha a la muralla.
27 Però el Rab-xaqué els digué: ¿M’ha enviat el meu senyor al teu senyor, i a tu, a parlar aquestes pa- raules? ¿No és més aviat als homes que seuen a la muralla per menjar el seu propi fem i per beure la seva pròpia orina amb vosaltres?
28 I el Rab-xaqué es posà dret, i cridà amb veu alta en la llengua dels jueus, i parlà i digué: Escolteu les paraules del gran rei, el rei d’Assíria:
18:22 2Re 18:4 18:37 Is 22:20 450
29 Així diu el rei: Que Ezequies no us enganyi, perquè no us podrà alli- berar de la seva mà.
30 I que Ezequies no us faci con ar en Jahveh, dient: Jahveh certament ens alliberarà; i, aquesta ciutat no serà lliurada a la mà del rei d’Assí- ria.
31 No escolteu Ezequies, perquè així diu el rei d’Assíria: Feu amb mi un tractat de pau per un tribut, i sortiu a mi; i que cadascú mengi de la seva vinya i cadascú de la seva  guera, i que begui cadascú les aigües del seu propi pou;
32  ns que jo vingui, i us porti a una terra com la vostra terra, una terra degraidemost,unaterradepaide vinyes, una terra d’oliveres, d’oli i de mel, i viureu i no morireu. I no es- colteu Ezequies, que us persuadeix, dient: Jahveh ens alliberarà.
33 ¿Han alliberat els déus de les nacions, cada un la seva terra, de la mà del rei d’Assíria?
34 ¿On són els déus d’Hamat i d’Arpad? ¿On els déus de Sefarvaim, d’Enà i d’Ivà? ¿Han alliberat, potser, Samaria de la meva mà?
35 ¿Qui hi ha entre tots els déus d’aquestes terres que hagi alliberat la seva terra de la meva mà, perquè Jahveh alliberi Jerusalem de la meva mà?
36 I el poble guardà silenci, i no li respongueren cap paraula; perquè el manament del rei deia: No li respon- gueu.
37 I vingué Eliaquim,  ll d’Hil- quiahu, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i Joah,  ll d’Assaf, el cronista, a Ezequies, amb els vestits esquinçats, i li referiren les paraules del Rab-xaqué.
19I s’esdevingué, quan el rei Ezequies ho escoltà, que s’esquinçà els vestits, i es cobrí amb
sac, i entrà a la casa de Jahveh.


































































































   456   457   458   459   460