Page 459 - Biblia Català TBS
P. 459

2 I envià Eliaquim, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i els ancians dels sacerdots, coberts amb sac, al profeta Isaïes,  ll d’Amots,
3 i li digueren: Així diu Ezequies: Aquest dia és un dia d’adversitat i de càstig i de menyspreu; perquè els llshanarribatal’oberturadela matriu, i no hi ha força per infantar. 4 Potser Jahveh, el teu Déu, escoltarà totes les paraules del Rab-xaqué, a qui el rei d’Assíria el seu senyor ha enviat per blasfemar el Déu vivent, i reprendrà les paraules que Jahveh, el teu Déu, ha escoltat. Eleva, doncs, una pregària pel romanent que hi resta.
5 I els servents del rei Ezequies vin- gueren a Isaïes,
6 i Isaïes els digué: Així direu al vos- tre amo: Així diu Jahveh: No tinguis por a causa de les paraules que has escoltat, amb les quals els servents del rei d’Assíria han blasfemat con- tra mi.
7 Heus aquí, jo li dono un esperit, i escoltarà un rumor, i se’n tornarà a la seva terra, i jo el faré caure per l’espasa en la seva terra.
8 I el Rab-xaqué se’n tornà, i trobà el rei d’Assíria lluitant contra Libnà, perquè escoltà que havia marxat de Laquix.
9 I escoltà referent a Tirhacà, rei de Cuix: Heus aquí, ha sortit a lluitar contra tu. I ell tornà, i envià missat- gers a Ezequies, dient:
10 Així parlareu a Ezequies, rei de Judà, dient: Que el teu Déu en qui con es no t’enganyi, dient: Jerusalem no serà lliurada a la mà del rei d’Assíria.
11 Heus aquí, tu has escoltat el que els reis d’Assíria han fet a totes les terres, com les han exterminat; ¿i tu te’n deslliuraràs?
12 ¿Els van alliberar els déus de les nacions que els meus pares van destruir: Gozan i Haran i Rèssef i els  lls d’Edèn que eren a Telassar?
19:4 2Re 18:17 19:15 Ex 25:22
2 Reis 19
13 ¿On és el rei d’Hamat, i el rei d’Arpad, i el rei de la ciutat de Sefarvaim, d’Hena, i d’Ivà?
14 I Ezequies prengué els docu- ments de la mà dels missatgers i els llegí; i pujà a la casa de Jahveh, i Ezequies els desplegà davant Jahveh.
15 I Ezequies pregà davant Jahveh, i va dir: Jahveh, el Déu d’Israel, que habites sobre els querubins, tu ets el Déu, tu sol, de tots els regnes de la terra, tu has fet els cels i la terra.
16 Inclina, Jahveh, la teva orella i escolta. Obre, Jahveh, els teus ulls i mira; i escolta les paraules de Sennaquerib que ha enviat aquest per blasfemar el Déu vivent.
17 Inqüestionablement, Jahveh, els reis d’Assíria han desolat tots els països i llur terra,
18 i han llançat els seus déus al foc, perquè no eren déus, sinó l’obra de les mans de l’home, fusta i pedra, i els han destruït.
19 Ara, doncs, Jahveh, Déu nostre, salva’ns, et preguem, de la seva mà, a   que tots els regnes de la terra sàpiguen que tu ets Jahveh-Déu, només tu.
20 I Isaïes,  ll d’Amots, envià a dir a Ezequies: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Com que m’has pregat refe- rent a Sennaquerib, rei d’Assíria, ho he escoltat.
21 Aquesta és la paraula que Jahveh ha parlat sobre ell: La verge  lla de Sió t’ha menyspreat, s’ha rigut de tu; la  lla de Jerusalem ha sacsejat el cap darrere teu.
22 ¿A qui has ultratjat i insultat? ¿I contra qui has aixecat la veu i has elevat els teus ulls? Contra el Sant d’Israel.
23 Per mitjà dels teus missatgers has blasfemat contra el Senyor, i has dit: Amb la multitud dels meus carros pujaré al cim de les muntanyes, als
451


   457   458   459   460   461