Page 46 - Biblia Català TBS
P. 46

Gènesi 32, 33
li tinc por, no sigui que vingui i em mati la mare amb els lls.
12 I tu vas dir: Jo certament et faré bé, i faré la teva llavor com la sorra del mar, que no es pot comptar de tan nombrosa.
13 I passà allà aquella nit. I del que tenia a mà, n’agafà un present per al seu germà Esaú:
14 dues-centes cabres i vint bocs, dues-centes ovelles i vint moltons, 15 trenta camelles de cria amb les seves cries, quaranta vaques i deu braus, vint someres i deu ases.
16 Ihoposàalamàdelsseusser- vents, ramat per ramat, i digué als seus servents: Passeu davant meu, i deixeu un espai entre ramat i ramat. 17 I manà al primer, dient: Quan el meu germà Esaú et trobi i et pregun- ti,dient:¿Dequietstuionvas,ide qui és això del teu davant?
18 Diràs: És del teu servent Jacob, és un present enviat per al meu senyor Esaú; i, heus aquí, ell mateix ve dar- rere nostre.
19 I manà això mateix al segon i al tercer i a tots els qui anaven darrere dels ramats, dient: Això mateix direu a Esaú quan el trobeu.
20 I direu també: Heus aquí, el teu servent Jacob ve darrere nostre. Perquè deia: L’apaivagaré amb el present que va davant meu, i després veuré la seva cara, i potser m’accep- tarà.
21 I el present passà davant d’ell, i ell va romandre aquella nit al cam- pament.
22 I es llevà aquella mateixa nit, i prengué les seves dues mullers i les seves dues criades i els seus onze lls, i travessà el gual de Jaboc.
23 I els agafà i els féu travessar el torrent, i féu passar ço que tenia.
24 I Jacob restà tot sol. I un home lluità amb ell ns a trenc d’alba.
32:26 Lluc 18:1 32:30 vol dir: El rostre de Déu 46
25 I veié que no podia amb ell, i el colpejà a l’articulació de la cuixa, i l’articulació de la cuixa de Jacob es dislocà mentre lluitava amb ell.
26 I digué: Deixa’m anar, que apun- ta l’alba. I Jacob respongué: No et deixaré anar si no em beneeixes.
27 I li digué: Quin és el teu nom? I ell digué: Jacob.
28 I digué: El teu nom ja no es dirà Jacob, sinó Israel, perquè has lluitat amb Déu i amb els homes, i has vençut.
29 I Jacob preguntà i digué: Digues- me el teu Nom, si us plau. I digué: Per què preguntes el meu Nom? I el beneí allà mateix.
30 I Jacob anomenà el nom d’aquell lloc Penuel, perquè digué: He vist Déu cara a cara, i ha estat alliberada la meva vida.
31 I sortia el sol sobre ell quan hagué passat Penuel, i coixejava d’una cuixa.
32 Per això els lls d’Israel no men- gen, encara avui dia, el tendó que hi ha a l’articulació de la cuixa, perquè colpejà l’articulació de la cuixa de Jacob, al tendó de la cuixa.
33
quatre-cents homes. I dividí els lls entre Lia, i entre Raquel, i entre les dues criades.
2 I posà primer les criades amb els seus lls, després Lia i els seus lls, i Raquel i Josep al darrere.
3 I ell passà al davant d’ells, i es prosternà set vegades a terra ns a apropar-se al seu germà.
4 I Esaú va córrer a trobar-lo, i l’abraçà, i se li llançà al coll, i el besà, i ploraren.
5 I alçà els ulls i veié les dones i els lls, i digué: Qui són aquests que van amb tu? I digué: Els lls que Déu ha concedit al teu servent.
6 I s’atansaren les criades, elles i els seus lls i es prosternaren.
I Jacob alçà els ulls i mirà i,
heus aquí, Esaú venia amb


   44   45   46   47   48