Page 460 - Biblia Català TBS
P. 460

2 Reis 19, 20
dos costats del Líban, i tallaré els seus alts cedres, el millor dels seus xiprers, i vindré al seu últim racó, al bosc del seu Carmel.
24 Jo he excavat i he begut aigües estranyes, i he assecat amb la planta dels meus peus tots els rius d’Egipte. 25 ¿No te n’has assabentat, que des de fa molt de temps jo ho vaig fer, que des dels dies antics jo ho havia planejat? Ara ho acompleixo: i tu estàs posat per demolir, fer munts de ruïnes, ciutats emmurallades.
26 I els seus habitants, febles de mans, esclafats i confosos, són com l’herba del camp i l’herbei tendre, com el verd dels terrats, i com blat marcit abans que es dreci.
27 Però jo conec el teu estar i el teu sortir i el teu entrar, i el teu enuig contra mi.
28 Perquè el teu enuig contra mi, i la teva arrogància, ha pujat  ns a les meves orelles: et posaré, doncs, la meva anella al nas i la meva brida als llavis, i et faré tornar pel camí per on vas venir.
29 I això, Ezequies, et servirà de se- nyal: Enguany menjareu el renadiu, i el segon any, el que naixi per si sol, i el tercer any, sembreu i segueu, i planteu vinyes i mengeu el seu fruit. 30 I els que hagin escapat de la casa de Judà, que han estat deixats, continuaran fent arrels per sota, i portaran fruit per dalt.
31 Perquè de Jerusalem sortirà un romanent, i els que s’han escapat de la muntanya de Sió: el zel de Jahveh dels exèrcits farà això.
32 Per tant, així diu Jahveh refe- rent al rei d’Assíria: No entrarà en aquesta ciutat, i no dispararà allà cap  etxa, i no vindrà davant d’ella amb l’escut, i no aixecarà davant d’ella cap terraplè.
33 Pel camí per on vingué se’n tornarà, i en aquesta ciutat no hi entrarà –declaració de Jahveh.
34 I jo protegiré aquesta ciutat per salvar-la, per causa meva i per causa del meu servent David.
35 I s’esdevingué que l’àngel de Jahveh sortí aquella nit, i en colpí cent vuitanta-cinc mil al campa- ment dels assiris, i s’aixecaren aviat l’endemà i, heus aquí, tots ells eren cossos morts.
36 I Sennaquerib, rei d’Assíria, marxà, i se n’anà i se’n tornà, i s’estigué a Nínive.
37 I s’esdevingué, quan estava ado- rant a la casa de Nisroc, el seu déu, que Adrammèlec i Sarèsser, els seus  lls, el colpiren amb l’espasa, i s’escaparen a la terra d’Ararat. I el seu  ll Assarhadon regnà al seu lloc.
20
19:24 el mot “Egipte” aquí no és el normal “Mizraïm”, sinó una forma alternativa “Matsor” que també vol dir “fortalesa” 20:1-11 Is 38:1-8, 21, 22
452
En aquells dies Ezequies cai-
gué malalt de mort. I el pro- feta Isaïes,  ll d’Amots, vingué a ell, i li digué: Així diu Jahveh: Posa en ordre la teva casa, perquè moriràs, i no viuràs.
2 I Ezequies girà el seu rostre a la paret, i pregà a Jahveh, dient:
3 Et prego, Jahveh, recorda ara com he caminat davant teu en la veritat i amb un cor íntegre, i he fet el bé als teus ulls. I Ezequies plorà amb un gran plor.
4 I s’esdevingué, quan Isaïes encara no havia sortit al mig del pati, que la paraula de Jahveh vingué a ell, dient:
5 Torna-te’n, i digues a Ezequies, dirigent del meu poble: Així diu Jahveh, el Déu de David, el teu pare: He escoltat la teva pregària, he vist les teves llàgrimes. Heus aquí, et guariré: el tercer dia pujaràs a la casa de Jahveh.
6 I afegiré quinze anys als teus dies, i t’alliberaré, a tu i a aquesta ciutat, de la mà del rei d’Assíria; i protegiré aquesta ciutat per causa meva i per causa del meu servent David.


   458   459   460   461   462