Page 462 - Biblia Català TBS
P. 462

2 Reis 21, 22
 ll Salomó: En aquesta casa i a Jerusalem, que he escollit de totes les tribus d’Israel, posaré el meu Nom per sempre;
8 i no tornaré a moure el peu d’Israel de la terra que vaig donar als seus pares, si tenen compte de complir tot el que els mano i tota la llei que el meu servent Moisès els manà.
9 Però ells no obeïren. I Manassès els féu esgarriar, per fer que actues- sin pitjor que les nacions que Jahveh havia destruït de davant dels  lls d’Israel.
10 I Jahveh parlà per mitjà dels seus servents els profetes, dient:
11 Com que Manassès, rei de Judà, ha fet aquestes abominacions, ha fet pitjor que tot el que feren els amor- reus que hi havia abans que ell, i també ha fet pecar Judà amb els seus ídols:
12 per això, així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Heus aquí, jo porto un mal tan gran sobre Jerusalem i Judà, que qualsevol que ho escolti li dringaran les dues orelles.
13 I estendré sobre Jerusalem la corda de Samaria, i el nivell de la casa d’Acab; i netejaré Jerusalem com es neteja un plat, que un cop net, es capgira.
14 I rebutjaré el romanent de la meva heretat, i els lliuraré a la mà dels seus enemics, i esdevindran una presa i un saqueig per a tots llurs enemics;
15 perquè han fet el que és dolent als meus ulls, i m’han provocat a ira, des del dia que llurs pares sortiren d’Egipte  ns avui.
16 I també, Manassès vessà molta sang innocent,  ns que omplí Jerusalem d’un cap a l’altre; a més del seu pecat amb què féu pecar Judà, per fer el mal als ulls de Jahveh.
22:1 2Cr 34:1, 2 454
17 I la resta dels fets de Manassès i tot el que féu, i el seu pecat que va cometre, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? 18 I Manassès s’adormí amb els seus pares; i fou sepultat al jardí de casa seva, al jardí d’Uzà. I el seu  ll Amon regnà al seu lloc.
19 Amon tenia vint-i-dos anys quan començà a regnar; i regnà dos anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Meixul·lèmet,  lla d’Harús, de Jotbà.
20 I ell féu el mal als ulls de Jahveh, com havia fet el seu pare Manassès; 21 i caminà en tot el camí on el seu pare havia caminat, i serví els ídols que el seu pare havia servit, i els adorà;
22 i abandonà Jahveh, el Déu dels seus pares, i no caminà en el camí de Jahveh.
23 I els servents d’Amon conspira- ren contra ell, i mataren el rei en la seva pròpia casa.
24 Però la gent del país matà tots aquells que havien conspirat contra el rei Amon; i la gent del país pro- clamaren rei, al seu lloc, el seu  ll Josies.
25 I la resta dels fets d’Amon, el que ell féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? 26 I fou sepultat en el seu sepulcre, al jardí d’Uzà. I el seu  ll Josies regnà al seu lloc.
22
Josies tenia vuit anys quan
començà a regnar, i regnà trenta-un anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Jedidà,  lla d’Adaià, de Boscat.
2 Iellféuelqueésrectealsullsde Jahveh, i anà per tot el camí del seu pare David, sense apartar-se’n ni a dreta ni a esquerra.
3 I s’esdevingué, l’any divuitè del rei Josies, que el rei envià el secre-


   460   461   462   463   464