Page 464 - Biblia Català TBS
P. 464

2 Reis 23
sacerdots i els profetes i tot el poble, des del més petit  ns al més gran; i llegí a les seves orelles totes les pa- raules del llibre del pacte, que havia estat trobat a la casa de Jahveh.
3 I el rei era dret vora la columna, i féu el pacte davant Jahveh de cami- nar darrere de Jahveh, i de guardar els seus manaments, i els seus testi- monis, i els seus estatuts amb tot el cor i amb tota l’ànima, per complir les paraules d’aquest pacte escrites en aquest llibre. I tot el poble con r- mà el pacte.
4 I el rei manà al gran sacerdot Hilquià i als sacerdots de segon rang i als guardians del llindar, que tra- guessin del temple de Jahveh tots els objectes fets per a Baal, i per a l’Aixerà, i per a tot l’estol dels cels; i els cremà fora de Jerusalem, als camps de Cedró, i portà les seves cendres a Betel.
5 I suprimí els sacerdots idolàtrics que els reis de Judà havien instituït per cremar encens als llocs alts de les ciutats de Judà, i a les rodalies de Jerusalem; i els que cremaven encens aBaal,alsolialallunaialescons- tel·lacions, i a tot l’estol dels cels.
6 I tragué l’Aixerà de la casa de Jahveh, fora de Jerusalem, al torrent de Cedró, i el cremà al torrent de Cedró, i el féu pols  na, i llançà la seva pols sobre els sepulcres dels  lls del poble.
7 I enderrocà les cases dels prosti- tuts sagrats, que hi havia a la casa de Jahveh, on les dones teixien tendes per als arbres sagrats.
8 I féu venir tots els sacerdots de les ciutats de Judà, i profanà els llocs alts on els sacerdots cremaven encens, des de Gueba  ns a Beerxeba, i enderrocà els llocs alts dels portals, que eren a l’entrada del portal de Jehoixua, príncep de la ciutat, a mà esquerra quan hom entra pel portal de la ciutat.
23:10 Jr 7:31 23:12 2Re 21:5 23:13 1Re 11:7 456
9 Però els sacerdots dels llocs alts no pujaven a l’altar de Jahveh a Jerusalem, si bé menjaven els àzims enmig dels seus germans.
10 I profanà el Tófet, que era a la vall de Benhinnom, a   que ningú no fes passar el seu  ll o la seva  lla a través del foc per a Moloc.
11 I suprimí els cavalls que els reis de Judà havien dedicat al sol, a l’entrada de la casa de Jahveh, vora la cambra de l’eunuc Netan-Mèlec, en els annexos, i cremà al foc els carros del sol.
12 I el rei suprimí els altars que hi havia al terrat de la cambra alta d’Acaz, que els reis de Judà havien fet, i els altars que Manassès féu en els dos atris de la casa de Jahveh, i els tragué d’allà, i llançà la seva pols al torrent de Cedró.
13 I profanà els llocs alts que hi havia davant de Jerusalem, a la dreta de la muntanya de la Destruc- ció, que Salomó rei d’Israel, havia construït a Aixtoret, l’abominació dels sidonis, i a Quemoix, l’abo- minació de Moab, i a Milcom, l’abominació dels  lls d’Ammon.
14 I esmicolà els monuments, i tallà els arbres sagrats, i omplí el seu lloc amb ossos humans.
15 I també l’altar que era a Betel, el lloc alt que havia fet Jeroboam,  ll de Nebat, que féu pecar Israel: enderrocà tant aquell altar com el lloc alt; i cremà el lloc alt, i en féu pols  na, i calà foc a l’Aixerà.
16 I Josies es girà, i veié els sepul- cres que hi havia allà a la munta- nya, i envià a agafar els ossos dels sepulcres, i els cremà a l’altar, i el profanà, d’acord amb la paraula de Jahveh que havia proclamat l’home de Déu, el qual proclamà aquestes coses.
17 I digué: Què és aquest senyal que veig? I els homes de la ciutat li digueren: El sepulcre de l’home de
23:15 1Re 13:2 23:17 1Re 13:30


   462   463   464   465   466