Page 465 - Biblia Català TBS
P. 465

Déu que vingué de Judà, i proclamà aquestes coses que tu has fet contra l’altar de Betel.
18 I digué: Deixeu-lo, que ningú no mogui els seus ossos. I deixa- ren estar els seus ossos, amb els ossos del profeta que vingué de Samaria.
19 I també totes les cases dels llocs alts que eren a les ciutats de Samaria, que els reis d’Israel havien fet per provocar a ira Jahveh, Josies les tragué, i féu amb ells segons tot el havia fet a Betel.
20 I degollà tots els sacerdots dels llocs alts que eren allà sobre els altars, i cremà sobre ells ossos hu- mans, i tornà a Jerusalem.
21 I el rei manà a tot el poble, dient: Celebrareu la Pasqua de Jahveh, el vostre Déu, tal com està escrit en aquest llibre del pacte.
22 Perquè no s’havia celebrat una Pasqua com aquella des dels temps dels Jutges, que jutjaven Israel, ni en tots els dies dels reis d’Israel i dels reis de Judà.
23 Car l’any divuitè del rei Josies se celebrà aquella Pasqua en honor de Jahveh a Jerusalem.
24 I també Josies expulsà els nigro- màntics, i els endevins, i els tera m, i els ídols, i totes les abominacions queesveienalaterradeJudàia Jerusalem, a   de con rmar les pa- raules de la Llei escrites en el llibre que el sacerdot Hilquià havia trobat en la casa de Jahveh.
25 I no hi hagué abans d’ell cap rei com ell, que tornés a Jahveh amb tot el seu cor i amb tota la seva ànima i amb tota la seva força, segons tota la Llei de Moisès, i després d’ell no se n’aixecà cap d’igual.
26 Tanmateix, Jahveh no retirà l’ardor de la seva gran ira, amb què la seva ira es va encendre contra Judà, a
23:21 Ex 12:3; 2Cr 35:1-17 23:26 2Re 21:11, 21
2 Reis 23
causa de totes les provocacions amb què Manassès el provocà a ira amb allò.
27 I Jahveh digué: També allu- nyaré Judà de la meva presència, com vaig allunyar Israel, i rebutjaré aquesta ciutat que jo havia escollit, Jerusalem, i la casa, de la qual vaig dir: El meu Nom estarà allà.
28 I la resta dels fets de Josies, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
29 En els seus dies, el faraó Necó, rei d’Egipte, pujà contra el rei d’Assíria, al riu Eufrates, i el rei Josies anà a trobar-lo, però aquell el matà a Meguidó, després de veure’l.
30 I els seus servents el muntaren en un carro, i el portaren mort des de Meguidó a Jerusalem, i el sepultaren al seu propi sepulcre. I la gent del país prengué Joahaz,  ll de Josies, i l’ungiren i el proclamaren rei en lloc del seu pare.
31 Joahaz tenia vint-i-tres anys quan començà a regnar, i regnà tres mesos a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Hamutal,  lla d’Irmeià, de Libnà.
32 I féu el mal als ulls de Jahveh, segons tot el que havien fet els seus pares.
33 I el faraó Necó el tancà a Riblà, a la terra d’Hamat, quan regnava a Jerusalem; i imposà a la terra una contribució de cent talents de plata i d’un talent d’or.
34 I el faraó Necó proclamà rei a Eliaquim,  ll de Josies, en lloc del seu pare Josies, i li canvià el nom pel de Joiaquim; i s’endugué Joahaz i vingué a Egipte, i allà morí.
35 I Joiaquim lliurà la plata i l’or al Faraó, però hagué d’imposà un tribut sobre la terra per donar els diners exigits pel Faraó. I gravà amb un impost de plata i d’or la gent del
23:31 2Cr 36:1-3 23:34 Jr 22:11, 12
457


   463   464   465   466   467