Page 47 - Biblia Català TBS
P. 47

7 I també s’atansà Lia amb els seus lls i es prosternaren, i després s’atansà Josep amb Raquel i es pros- ternaren.
8 I Esaú digué: ¿Quin propòsit tens amb tot aquest campament que he trobat? I Jacob va dir: Per trobar gràcia als ulls del meu senyor.
9 I Esaú digué: Tinc abundància, germà meu, que ço teu sigui teu.
10 I Jacob digué: No, si us plau. Si ara he trobat gràcia als teus ulls, accepta de la meva mà el meu pre- sent, perquè he vist la teva cara com qui veu la cara de Déu, i tu m’has rebut favorablement.
11 Accepta, doncs, la benedicció que t’he portat, perquè Déu m’ha afavorit, perquè tinc de tot. I va insistir, i ho va acceptar.
12 I ell digué: Marxem i anem, i aniré davant teu.
13 I Jacob li digué: El meu senyor sap que els nens són febles, i que tinc bestiar menut i gros que alleta, i si s’esforcen un dia, morirà tot el bestiar. 14 Et prego, que el meu senyor passi davant del seu servent, i jo aniré amb calma, al pas del bestiar que va davant meu, i al pas dels nens, ns que arribi al meu senyor, a Seïr.
15 I Esaú digué: Permet que deixi ambtudelagentquevaambmi.I Jacob digué: Per què cal això? Que trobi gràcia als ulls del meu senyor!
16 I Esaú tornà aquell mateix dia pel seu camí a Seïr.
17 I Jacob marxà vers Sucot, i cons- truí una casa per a ell, i féu cabanes per al seu bestiar. Per això el nom del lloc s’anomena Sucot.
18 I Jacob arribà en pau a la ciutat de Siquem, a la terra de Canaan, quan vingué de Padan-Aram, i va acampar davant la ciutat.
19 I comprà als lls d’Hamor, pare de Siquem, el tros de camp on havia plantat la seva tenda per cent quessità.
33:17 vol dir: cabanes. 33:19 Josuè 24:32; Jn 4:5
Gènesi 33, 34
20 I allà aixecà un altar, i l’anomenà El-Elohei-Israel.
34
les lles d’aquella terra.
2 I Siquem, ll d’Hamor, l’hivita, príncep d’aquella terra, la veié, la prengué i jagué amb ella, i la va deshonrar.
3 I la seva ànima s’enamorà de Dina, lla de Jacob, i va estimar la noia i va parlar al cor de la noia.
4 I Siquem parlà al seu pare Hamor, dient: Pren-me aquesta noia per muller. 5 I Jacob va saber que ell havia des- honrat la seva lla Dina, i els seus lls eren al camp amb el seu bestiar, i Jacob callà ns que tornaren.
6 I Hamor, pare de Siquem, va sortir a trobar Jacob per parlar amb ell.
7 I, quan ho saberen, els lls de Jacob tornaren del camp, i els homes s’indignaren, i s’enutjaren molt, per- què Siquem havia comès una infà- mia contra Israel, jaient amb la lla de Jacob; i una cosa així no s’ha de fer.
8 I Hamor els parlà, dient: L’ànima del meu ll Siquem desitja la vostra lla, us prego que la hi doneu per muller.
9 I caseu-vos amb nosaltres, doneu- nos les vostres lles i preneu les nostres lles per a vosaltres,
10 i habiteu amb nosaltres; la terra és davant vostre, habiteu-la, comer- cieu-hi i adquiriu-hi propietats.
11 I Siquem digué al pare i als ger- mans d’ella: Que trobi gràcia als vos- tres ulls, i us donaré el que em direu. 12 Apugeu-me tan com vulgueu el dot i el present, i us donaré el que em direu, però doneu-me la noia per muller.
13 I els lls de Jacob respongueren i parlaren a Siquem i al seu pare Hamor amb engany, ja que Siquem havia des- honrat la seva germana Dina,
33:20 vol dir: Déu és el Déu d’Israel
I Dina, la lla que Lia havia
infantat a Jacob, sortí a veure
47


   45   46   47   48   49