Page 473 - Biblia Català TBS
P. 473

11 I Quelub, germà de Xuhà, engen- drà Mehir, que fou pare d’Eixton.
12 I Eixton engendrà Bet-Rafà, i Passéah, i Tehinnà, pare d’Ir-Nahaix. Aquests foren els homes de Recà.
13 I els lls de Quenaz: Otniel i Seraià. I els lls d’Otniel foren Hatat i Meonotai.
14 I Meonotai engendrà Ofrà; i Seraià engendrà Joab, pare dels de la vall d’Haraixim, perquè eren artesans.
15 I els lls de Caleb, ll de Jefunnè: Irú, Elà i Nàam; i els lls d’Elà, Jehal·lelel i Quenaz.
16 I els lls de Jehal·lelel: Zif i Zifà, Tirià i Assarel.
17 I els lls d’Ezrà: Jetró, i Mèred, i Éfer, i Jalon; i ella infantà Miriam, i Xammai, i Ixbah, pare d’Eixte- moa.
18 I la seva dona, Jehudià, li infantà Jared, el pare de Guedor, i Hèber, el pare de Socó, i Jecutiel, el pare de Zanóah. I aquests foren els lls de Bitià, lla del faraó, que Mèred prengué per muller.
19 I els lls de la seva dona Odià, germana de Nàham, foren el pare de Queilà, el garmita, i Eixtemoa, el maacatita.
20 I els lls de Ximon: Amnon, i Rinnà, Benhanan, i Tilon. I els lls d’Ixí: Zohet i Benzohet.
21 Els lls de Xelà, ll de Judà: Er, el pare de Lecà, i Ladà, el pare de Mareixà, i les famílies de la casa on es feia el lli  de Betaixbea,
22 i Joquim, i la gent de Cozebà, i Joaix, i Saraf, que dominaren Moab, i Jaxubi-lèhem. I aquestes coses són antigues.
23 Aquests eren terrissers, i els que habitaven a Netaïm i Guederà, els
1 Cròniques 4
que habitaven allà prop del rei, al seu servei.
24 Fills de Simeó: Nemuel, i Jamín, Jarib, Zèrah, Xaül;
25 el seu ll Xal·lum, el seu ll Mibsam, el seu ll Mixmà.
26 I els lls de Mixmà foren el seu ll Hammuel, el seu ll Zacur, el seu ll Ximí.
27 I Ximí tingué setze lls i sis lles; però els seus germans no tingueren molts lls; i totes les seves famílies no es multiplicaren com els lls de Judà.
28 I habitaren a Beerxeba, i Moladà, i Hassar-Xual,
29 iaBilhà,iaÈssem,iaTolad,
30 i a Betuel, i a Hormà, i a Siclag, 31 i a Betammarcabot, i a Hassar- Sussim, i a Betbirí, i a Xaaraim. Aquestes foren les seves ciutats ns al regnat de David.
32 I les seves viles foren Etam i Ain, Rimmonà i Toquen i Aixan, cinc ciutats;
33 i totes les seves viles que eren al voltant d’aquestes ciutats ns a Bàal. Aquestes eren les seves residències i llurs genealogies.
34 I Meixobab, i Jamlec, i Joixà, ll d’Amasies,
35 i Joel, i Jehú, ll de Joixibià, ll de Seraià, ll d’Assiel,
36 i Elioenai, i Jaacobà, i Jeixohaià, i Assaià, i Adiel, i Issimiel, i Benaià, 37 i Zizà, ll de Xifí, ll d’Al·lon, ll de Jedaià, ll de Ximrí, ll de Xemaià.
38 Aquests designats pel nom foren prínceps en les seves famílies; i les cases dels seus pares cresqueren moltíssim.
39 I arribaren ns a l’entrada de Guedor, ns a l’orient de la vall, cer- cant pasturatges per al seu bestiar. 40 I trobaren pasturatges abundants i bons, i una terra prou extensa, i quieta, i tranquil·la, perquè els qui hi havien habitat abans eren de Cam.
465


   471   472   473   474   475