Page 474 - Biblia Català TBS
P. 474

1 Cròniques 4, 5
41 I aquests, inscrits pels seus noms, vingueren en temps d’Ezequies, rei de Judà, i destruïren les seves ten- des, i els meünites que es trobaven allà, i els exterminaren ns al dia d’avui, i s’establiren als seus llocs, perquè allà hi havia pastures per al seu bestiar.
42 I una part d’aquests, dels lls de Simeó, cinc-cents homes, anaren a la muntanya de Seïr; i els seus caps eren Pelatià, i Nearià, i Refaià, i Uziel, lls d’Ixí;
43 i destruïren els restants d’Amalec que s’havien escapat; i han habitat allà ns al dia d’avui.
5I els lls de Rubèn, el primo- gènit d’Israel –perquè ell era el primogènit, però com que profanà
el llit del seu pare, el seu dret de primogenitura fou donat als lls de Josep, ll d’Israel, i no fou inclòs en les genealogies com a primogènit;
2 perquè Judà prevalgué sobre els seus germans, i d’ell sortí el dirigent principal; però el dret de primogeni- tura fou de Josep.
3 I els lls de Rubèn, el primogènit d’Israel: Hanoc i Pal·lú, Hesron i Carmí.
4 Fills de Joel: el seu ll Xemaià, el seu ll Gog, el seu ll Ximí,
5 el seu ll Micà, el seu ll Reaià, el seu ll Bàal,
6 el seu ll Beerà, príncep dels rube- nites, el qual exilià Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria.
7 I els seus germans, per les seves famílies, inclosos en les genealogies dels seus descendents, foren Jeiel, el primer, i Zecarià,
8 i Bela, ll d’Azaz, ll de Xema, ll de Joel, que habità a Aroer, i ns a Nebó i Baal-Meon.
9 I habità a l’est ns a l’entrada del desert, des del riu Eufrates; perquè el seu bestiar es multiplicà a la terra de Galaad.
5:1 Gn 48:5 5:2 Gn 49:8 466
10 I en els dies de Saül feren guerra contra els agarens, i aquests cai- gueren a la seva mà, i habitaren en les seves tendes, sobre tota la regió oriental de Galaad.
11 I els lls de Gad habitaren da- vant d’ells a la terra de Basan, ns a Salcà.
12 Joel el primer, i Xafam el segon; després Jaanai i Xafat, a Basan.
13 I els seus germans, segons les seves cases pairals: Micael, i Meixul·lam, i Xeba, i Jorai, i Jacan, i Zia, i Éber, set.
14 Aquests foren els lls d’Abihail, ll d’Hurí, ll de Jaróah, ll de Galaad, ll de Micael, ll de Jeixixai, ll de Jahdó, ll de Buz.
15 Ahí, ll d’Abdiel, ll de Guní, fou cap de les seves cases pairals.
16 I ells habitaven a Galaad, a Basan, i les seves rodalies, i en tots els comunals de Saron ns als seus límits.
17 Tots aquests foren inclosos en les genealogies en els dies de Jotam, rei de Judà, i en els dies de Jeroboam, rei d’Israel.
18 Els llsdeRubèn,ideGadila mitja tribu de Manassès, els que eren homes valerosos, que duien escut i espasa, que tibaven l’arc, i entrenats per al combat, quaranta-quatre mil set-cents seixanta sortien a la guer- ra.
19 I combateren contra els agarens, i contra Jetur, i Na x, i Nodab.
20 I foren ajudats contra ells, i els agarens foren lliurats a les seves mans, amb tots els que eren amb ells; perquè durant el combat demanaren auxili a Déu, i ell respongué a llurs súpliques, perquè con aren en ell.
21 I prengueren el bestiar d’ells: cinquanta mil camells, i dos-cents cinquanta mil caps de bestiar menut, i dos mil ases; i cent mil persones;


   472   473   474   475   476