Page 475 - Biblia Català TBS
P. 475

22 perquè molts caigueren morts, atès que aquella guerra era de Déu. I habitaren en el lloc d’aquells ns a la captivitat.
23 I els lls de la mitja tribu de Manassès habitaren en aquell territo- ri, des de Basan ns a Baal-Hermon, i Senir, i ns a la muntanya d’Hermon ells eren nombrosos.
24 I aquests foren els caps de les cases dels seus pares: Éfer, i Ixí, i Eliel, i Azriel, i Irmeià, i Odavià, i Jahdiel; homes molt valents, homes famosos, caps de les cases pairals.
25 Però foren in dels al Déu dels seus pares, i es prostituïren anant darrere dels déus dels pobles de la terra, que Jahveh havia destruït da- vant d’ells.
26 I el Déu d’Israel incità l’esperit de Pul, rei d’Assíria, i l’esperit de Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, i exilià els rubenites, i els gadites, i la mitja tribu de Manassès, i els conduí a Halah,iaHaboriaArà,ialriu Gozan, ns al dia d’avui.
6Els lls de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
2 I lls de Quehat: Amram, Ishar, i Hebron i Uziel.
3 I lls d’Amram: Aaron, i Moisès, i Maria. I els ll d’Aaron foren Nadab i Abihú, Eleazar i Itamar.
4 Eleazar engendrà Pinhàs; Pinhàs engendrà Abixua;
5 i Abixua engendrà Buquí; i Buquí engendrà Uzí;
6 i Uzí engendrà Zerahià; i Zerahià engendrà Meraiot;
7 Meraiot engendrà Amarià; i Amarià engendrà Ahitub;
8 i Ahitub engendrà Sadoc; i Sadoc engendrà Ahimaas;
9 i Ahimaas engendrà Azarià; i Azarià engendrà Johanan;
10 i Johanan engendrà Azarià, que exercí el sacerdoci a la casa que Salomó construí a Jerusalem.
1 Cròniques 5, 6
11 I Azarià engendrà Amarià; i Amarià engendrà Ahitub;
12 i Ahitub engendrà Sadoc; i Sadoc engendrà Xal·lum;
13 i Xal·lum engendrà Hilquià; i Hilquià engendrà Azarià;
14 i Azarià engendrà Seraià; i Seraià engendrà Jossadac.
15 I Jossadac marxà a la deportació quan Jahveh exilià Judà i Jerusalem per mà de Nabucodonosor.
16 Els lls de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
17 I aquests foren els noms dels lls de Guerxon: Libní i Ximí.
18 I els lls de Quehat: Amram, i Ishar, i Hebron, i Uziel.
19 Els lls de Merarí: Mahlí i Muixí. I aquestes foren les famílies dels levites segons els seus pares.
20 De Guerxon: el seu ll Libní, el seu ll Jàhat, el seu ll Zimmà,
21 el seu ll Joah, el seu ll Idó, el seu ll Zèrah, el seu ll Jeatrai.
22 Els lls de Quehat: el seu ll Amminadab, el seu ll Corè, el seu ll Assir,
23 el seu ll Elcanà, el seu ll Ebiassaf, el seu ll Assir,
24 el seu ll Tàhat, el seu ll Uriel, el seu ll Uzià, el seu ll Xaül.
25 I els lls d’Elcanà: Amassai i Ahimot.
26 Elcanà, els lls d’Elcanà foren el seu ll Suf, el seu ll Nàhat,
27 el seu ll Eliab, el seu ll Jeroham, el seu ll Elcanà.
28 I els lls de Samuel: Joel, el pri- mogènit, i Abià, el segon.
29 Els lls de Merarí: Mahlí, el seu ll Libní, el seu ll Ximí, el seu ll Uzà,
30 el seu ll Ximà, el seu ll Haguià, el seu ll Assaià.
31 I aquests foren els que David establí per encarregar-se del cant a la casa de Jahveh, després que l’arca hi tingué un lloc de repòs:
5:26 2Re 15:29 6:3 Ex 2:2; 4:14; 15:20 6:16-19 Ex 6:16-19
467


   473   474   475   476   477