Page 476 - Biblia Català TBS
P. 476

1 Cròniques 6
32 i ells servien amb el cant davant del tabernacle de la tenda de la reu- nió, ns que Salomó construí la casa de Jahveh a Jerusalem; i exercien el seu ministeri segons el seu regla- ment.
33 I aquests foren els qui exercien, i els seus lls: dels lls dels quehati- tes, Eman, el cantor, ll de Joel, ll de Samuel,
34 ll d’Elcanà, ll de Jeroham, ll d’Eliel, ll de Tóah,
35 ll de Suf, ll d’Elcanà, ll de Màhat, ll d’Amassai,
36 ll d’Elcanà, ll de Joel, ll d’Azarià, ll de Sefanià,
37 ll de Tàhat, ll d’Assir, ll d’Ebiassaf, ll de Corè,
38 ll d’Ishar, ll de Quehat, ll de Leví, ll d’Israel.
39 I el seu germà Assaf, que servia a la dreta d’Eman; Assaf, ll de Berequià, ll de Ximà,
40 ll de Micael, ll de Baasseià, ll de Malquià,
41 ll d’Etní, ll de Zèrah, ll d’Adaià,
42 ll d’Etan, ll de Zimmà, ll de Ximí,
43 ll de Jàhat, ll de Guerxon, ll de Leví.
44 I els lls de Merarí, els seus germans, eren a la seva esquerra: Etan, ll de Quixí, ll d’Abdí, ll de Mal·luc,
45 ll d’Haixabià, ll d’Amasies, ll d’Hilquià,
46 ll d’Amsí, ll de Baní, ll de Xèmer,
47 ll de Mahlí, ll de Muixí, ll de Merarí, ll de Leví.
48 I els seus germans, els levites, foren posats sobre tot servei del ta- bernacle de la casa de Déu.
49 I Aaron i els seus lls oferien damunt l’altar de l’holocaust, i damunt l’altar de l’encens, i s’encarregaven de tota la feina al Lloc Santíssim, a  de fer expiació per Israel, segons tot allò que
Moisès, servent de Déu, havia ordenat.
50 I aquests foren els lls d’Aaron: el seu ll Eleazar, el seu ll Pinhàs, el seu ll Abixua,
51 el seu ll Buquí, el seu ll Uzí, el seu ll Zerahià,
52 el seu ll Meraiot, el seu ll Amarià, el seu ll Ahitub,
53 el seu ll Sadoc, el seu ll Ahimaas.
54 I aquests foren els llocs on ha- bitaven, segons els seus campa- ments, en els seus territoris, dels lls d’Aaron, per a les famílies dels quehatites, perquè per a ells fou la primera sort.
55 I els donaren Hebron a la terra de Judà, i els comunals del seu entorn; 56 però el camp de la ciutat i les seves viles els donaren a Caleb, ll de Jefunnè.
57 I als lls d’Aaron donaren les ciutats de refugi d’Hebron, de Libnà i els seus comunals, i de Jatir, i d’Eixtemoa i els seus comunals,
58 i d’Hilén i els seus comunals, de Debir i els seus comunals,
59 i d’Aixan i els seus comunals, i de Betxèmeix i els seus comunals;
60 i de la tribu de Benjamí: Gueba i els seus comunals, i Alèmet i els seus comunals, i Anatot i els seus co- munals. Totes les seves ciutats foren tretze ciutats, entre les seves famílies.
61 I a la resta dels lls de Quehat els donaren a la sort deu ciutats de les famílies de la tribu d’Efraïm i deDanidelameitatdelatribude Manassès.
62 I als lls de Guerxon, segons les seves famílies, donaren tretze ciutats de la tribu d’Issacar, i de la tribu d’Aser, i de la tribu de Neftalí, i de la tribu de Manassès, a Basan.
63 Als lls de Merarí, segons les seves famílies, donaren, a la sort,
468


   474   475   476   477   478