Page 477 - Biblia Català TBS
P. 477

dotze ciutats de la tribu de Rubèn, idelatribudeGadidelatribude Zabuló.
64 I els lls d’Israel donaren als levites aquestes ciutats amb els seus comunals.
65 I donaren, a la sort, de la tribu dels lls de Judà, i de la tribu dels lls de Simeó, i de la tribu dels lls de Benjamí, aquelles ciutats designa- des pel nom.
66 I a les altres famílies dels lls de Quehat, les ciutats del seu territori foren de la tribu d’Efraïm.
67 I els donaren les ciutats de refugi de Siquem, i els seus comunals, a la muntanya d’Efraïm; i de Guèzer, i els seus comunals;
68 i de Jocneam, i els seus comu- nals; i de Bethoron, i els seus comu- nals;
69 i d’Aialon, i els seus comunals; i de Gat-Rimmon, i els seus comu- nals. 70Idelameitatdelatribude Manassès, Aner i els seus comunals, i Bilam i els seus comunals, per a la resta dels descendents dels lls de Quehat.
71 Als lls de Guerxon els donaren, de la família de la meitat de la tribu de Manassès, Golan, a Basan, i els seus comunals, i Aixtarot i els seus comunals;
72 i de la tribu d’Issacar, Quèdeix i els seus comunals, Daberat i els seus comunals,
73 i Ramot i els seus comunals, i Anem i els seus comunals;
74 i de la tribu d’Aser, Maixal i els seus comunals, i Abdon i els seus comunals,
75 i Hucoc i els seus comunals, i Rehob i els seu comunals;
76 i de la tribu de Neftalí, Quèdeix, a Galilea, i els seus comunals, i Hammon i els seus comunals, i Quiriataim i els seus comunals.
1 Cròniques 6, 7
77 Als restants lls de Merarí, de la tribu de Zabuló, els donaren Rimmonà i els seus comunals, Tabor i els seus comunals;
78 i enllà del Jordà de Jericó, a l’orient del Jordà, de la tribu de Rubèn, els donaren Bèsser, al desert, i els seus comunals, i Jahas i els seus comunals,
79 i Quedemot i els seus comunals, i Mefàat i els seus comunals;
80 i de la tribu de Gad, els donaren Ramot, a Galaad, i els seus comu- nals, i Mahanaim i els seus comu- nals,
81 i Heixbon i els seus comunals, i Jazer i els seus comunals.
7
I els lls d’Issacar: Tolà i Puà,
Jaixub i Ximron, quatre.
2 I els lls de Tolà: Uzí, i Refaià, i Jeriel, i Jahmai, i Ibsam, i Xemuel, caps de les seves cases pairals de Tolà, homes valents en les seves generacions; el seu nombre en els dies de David era de vint-i-dos mil sis-cents.
3 I els lls d’Uzí, Izrahià; i els lls d’Izrahià: Micael, i Obadià, i Joel, i Ixià, tots ells, cinc caps.
4 I amb ells, en les seves genera- cions, per les seves cases pairals, una tropa armada per a la guerra de trenta-sis mil homes, perquè tingue- ren moltes dones i lls.
5 I els seus germans, de totes les famílies d’Issacar, foren vuitanta-set mil homes valents, tots inclosos en les genealogies.
6 Els lls de Benjamí foren Bela, i Bèquer, i Jediael, tres.
7 I els lls de Bela: Esbon, i Uzí, i Uziel, i Jerimot, i Irí, cinc, caps de les seves cases pairals, homes valents, i els inclosos en les genealogies foren vint-i-dos mil trenta-quatre.
8 I els lls de Bèquer: Zemirà, i Joaix, i Elièzer, i Elioenai, i Omrí, i
469


   475   476   477   478   479