Page 478 - Biblia Català TBS
P. 478

1 Cròniques 7
Jerimot, i Abià, i Anatot, i Alèmet; tots ells lls de Bèquer;
9 i inclosos en les seves genealogies, per les seves generacions, els caps de les seves famílies, foren vint mil dos-cents homes valents.
10 I els lls de Jediael, Bilhan; i els lls de Bilhan foren Jeuix, i Biniamín, i Ehud, i Quenaanà, i Zetan, i Tarsis, i Ahixàhar;
11 tots aquests foren lls de Jediael, caps de família, homes valents, dis- set mil dos-cents, que sortien armats per a la guerra.
12 I Xupim i Hupim eren lls d’Ir; i Huixim, ll d’Aher.
13 I els lls de Neftalí: Jahassiel, i Guní, i Jésser, i Xal·lum, lls de Bilhà.
14 Els lls de Manassès: Asriel, que li infantà la seva concubina aramea –infantà Maquir, pare de Galaad,
15 i Maquir prengué una germana de Xupim i Hupim per muller, i el nom de la seva germana era Maacà–, i el nom del segon fou Selofhad, i Selofhad tingué lles.
16 I Maacà, muller de Maquir, infan- tà un ll i l’anomenà Pèreix, i el nom del seu germà fou Xèreix, i els seus lls foren Ulam i Rèquem;
17 i els lls d’Ulam: Bedan. Aquests foren els lls de Galaad, ll de Maquir, ll de Manassès.
18 I la seva germana, Molèquet, infan- tà Ixhod, i Abièzer, i Mahlà.
19 I els lls de Xemidà foren Ahian, i Xèquem, i Liquehí, i Aniam.
20 I els lls d’Efraïm: Xutèlah, i el seu ll Bèred, i el seu ll Tàhat, i el seu ll Eladà, i el seu ll Tàhat,
21 i el seu ll Zabad, i el seu ll Xutèlah, i Ézer, i Elad. Però els homes de Gat, els nascuts en aquella terra, els mataren, perquè havien baixat a prendre el seu bestiar.
22 I Efraïm, el seu pare, féu dol du- rant molts dies, i vingueren els seus germans a consolar-lo.
23 I entrà a la seva muller, i con- cebé i infantà un ll, i anomenà el seu nom Berià, perquè el mal havia vingut a casa seva.
24 I la seva lla fou Xeerà, i ella construí Bethoron de Baix i de Dalt, i Uzén-Xeerà.
25 I ll d’aquest Berià fou Rèfah i Rèixef, i el seu ll Tèlah, i el seu ll Tàhan,
26 ielseu llLadan,ielseu ll Ammihud, i el seu ll Elixamà,
27 i el seu ll Nun, i el seu ll Josuè. 28 I la seva heretat i la seva residèn- cia fou Betel i les seves rodalies; i a l’orient Naaran; i a l’occident Guèzer i les seves rodalies, i Siquem i les seves rodalies, ns a Gaza i les seves rodalies.
29 I a les mans dels lls de Manassès hi havia Betxean i les seves rodalies, Tanac i les seves rodalies, Meguidó i les seves rodalies, Dor i les seves ro- dalies. En aquests indrets habitaren els lls de Josep, ll d’Israel.
30 Els lls d’Aser: Imnà, i Ixvà, i Ixví, i Berià, i Sèrah, germana d’ells. 31 I els lls de Berià: Hèber i Malquiel, el pare de Birzait.
32 I Hèber engendrà Ja et, i Xèmer, i Hotam, i Xuà, germana d’ells.
33 I els lls de Ja et: Passac, i Bimhal, i Aixvat. Aquests foren els lls de Ja et.
34 I els lls de Xèmer: Ahí i Rohgà, Hubà i Aram.
35 I els lls del seu germà Élem: Sofah, i Imnà, i Xéleix, i Amal.
36 Els lls de Sofah: Súah, i Harnèfer, i Xual, i Berí, i Imrà,
37 iBètser,iOd,iXammà,iXilxà,i Intran, i Beerà.
38 I els lls de Jèter: Jefunnè, i Pispà, i Arà.
39 I els lls d’Ul·là foren Arah, i Hanniel, i Rissià.
470


   476   477   478   479   480