Page 48 - Biblia Català TBS
P. 48

Gènesi 34, 35
14 i els digueren: No podem pas fer això de donar la nostra germana a un home incircumcís, perquè això és una infàmia per a nosaltres.
15 Només amb això ens hi avin- drem: que vosaltres sigueu com nosaltres, que feu circumcidar tots els vostres homes.
16 I us donarem les nostres lles i nosaltres prendrem les vostres lles, i habitarem amb vosaltres i serem un sol poble.
17 Però si no ens voleu escoltar per circumcidar-vos, prendrem la nostra lla i ens n’anirem.
18 I les seves paraules semblaren bé a Hamor i a Siquem, ll d’Hamor. 19 I el noi no trigà a fer la cosa, per- què tenia delit de la lla de Jacob, i era el més honorable de tota la casa del seu pare.
20 I Hamor i el seu ll Siquem vin- gueren al portal de llur ciutat i parla- ren als homes de llur ciutat, dient: 21 Aquests homes són pací cs amb nosaltres, que habitin en aquesta terra i que hi comerciïn perquè, heus aquí, la terra és prou extensa davant d’ells; nosaltres prendrem les seves lles per mullers i els donarem les nostres lles.
22 Però només si fem això aquests homes s’avindran a conviure amb nosaltres per ser un sol poble: que tots els nostres homes siguin circum- cidats, com ells han estat circumci- dats.
23 El seu ramat i les seves possessi- ons i tot el seu bestiar, no han de ser nostres? Només avinguem-nos amb ells, i conviuran amb nosaltres.
24 I tots els qui sortien pel portal de la seva ciutat escoltaren Hamor i el seu ll Siquem, i tots els homes es feren circumcidar, tots els qui sorti- en pel portal de la seva ciutat.
25 I s’esdevingué que, al tercer dia, quan encara tenien dolor, dos dels
 lls de Jacob, Simeó i Leví, germans de Dina, prengueren cadascú la seva espasa, entraren segurs a la ciutat, i mataren tots els homes.
26 I mataren Hamor i el seu ll Siquem a tall d’espasa; i prengueren Dina de la casa de Siquem i sortiren. 27 Els lls de Jacob vingueren sobre els morts i saquejaren la ciutat, perquè havien deshonrat la seva germana.
28 I agafaren les seves ovelles i els seus bous i els seus ases, i el que hi havia a la ciutat, i el que hi havia al camp,
29 i totes les seves riqueses, i tots els seus petits, i agafaren captives totes les seves dones, i saquejaren tot allò que hi havia a la casa.
30 I Jacob digué a Simeó i a Leví: M’heu portat problemes fent- me repugnant entre els habitants d’aquesta terra, entre els cananeus i perizites, i jo només tinc uns pocs homes, i ells s’ajuntaran contra mi, i m’atacaran i seré destruït, jo i casa meva.
31 I ells digueren: ¿És que havia de tractar la nostra germana com una prostituta?
48
35
fes-hi un altar a Déu, que se’t va aparèixer quan fugies de davant del teu germà Esaú.
2 IJacobdiguéalasevacasaia tots els qui eren amb ell: Llanceu els déus estrangers que hi ha enmig de vosaltres, puri queu-vos i canvi- eu-vos els vestits;
3 i alcem-nos i pugem a Betel, i allà faré un altar al Déu que em va res- pondre en el dia de la meva angoixa, ihaestatambmienelcamíonhe anat.
4 I donaren a Jacob tots els déus estrangers que tenien a la seva mà, i les arracades de les seves orelles, i Jacob ho va enterrar sota el terebint que hi ha a Siquem.
I Déu digué a Jacob: Alça’t,
puja a Betel, i habita-hi, i


   46   47   48   49   50