Page 480 - Biblia Català TBS
P. 480

1 Cròniques 8, 9
Tots aquests eren dels lls de Benjamí.
9I tot Israel fou inclòs en les genea- logies, i, heus aquí, foren inscrits en el llibre dels Reis d’Israel i de Judà, que foren deportats a Babilònia per la seva in delitat.
2 Els primers habitants que s’establiren a les seves possessions, en les seves ciutats, foren d’Israel, els sacerdots, els levites i els ne- tineus.
3 I a Jerusalem hi habitaven els lls de Judà, i els lls de Benjamí, i els lls d’Efraïm i Manassès.
4 Utai, ll d’Ammihud, ll d’Omrí, ll d’Imrí, ll de Baní, dels lls de Farés, ll de Judà.
5 I dels silonites: Assaià, el primogè- nit, i els seus lls.
6 I dels lls de Zarà: Jeuel i els seus germans, sis-cents noranta.
7 I dels lls de Benjamí: Sal·lú, ll de Meixul·lam, ll d’Odavià, ll de Senuà;
8 i Ibneià, ll de Jeroham; i Elà, ll d’Uzí, ll de Micrí; i Meixul·lam, ll de Xefatià, ll de Reuel, ll d’Ibneià; 9 i els seus germans segons les seves generacions, nou-cents cinquanta-sis. Tots aquests homes eren caps de família de les seves cases pairals.
10 I dels sacerdots: Jedaià, i Joiarib, i Jaquín,
11 i Azarià, ll d’Hilquià, ll de Meixul·lam, ll de Sadoc, ll de Meraiot, ll d’Ahitub, príncep de la casa de Déu;
12 i Adaià, ll de Jeroham, ll de Paixhur, ll de Malquià; i Massai, ll d’Adiel, ll de Jahzerà, ll de Meixul·lam, ll de Meixil·lemit, ll d’Immer;
13 i els seus germans, caps de les seves cases pairals, mil set-cents seixanta homes capacitats per a l’obra del servei de la casa de Déu.
9:2-3 Esd 2:70 472
14 I dels levites: Xemaià, ll d’Haixub, fill d’Azricam, fill d’Haixabià, dels lls de Merarí;
15 i Bacbacar, Hèreix i Galal; i Matanià, ll de Micà, ll de Zicrí, ll d’Assaf;
16 i Obadià, ll de Xemaià, ll de Galal, ll de Jedutun; i Berequià, ll d’Asà, ll d’Elcanà, que habitava a les viles dels netofatites.
17 I els porters eren Xal·lum, i Acub, i Talmon, i Ahiman, i els seus ger- mans: Xal·lum n’era el cap;
18 i ns ara guardaven la porta del rei, cap a l’orient. Aquests eren els porters dels campaments dels lls de Leví.
19 I Xal·lum, ll de Córah, ll d’Ebiassaf, ll de Corè, i els seus germans de la casa del seu pare, els coreïtes, eren posats sobre l’obra del servei, guardaven les portes de la tenda; i els seus pares, sobre el camp de Jahveh, guardaven l’entrada.
20 I Pinhàs, ll d’Eleazar, havia estat príncep sobre ells en temps passat; Jahveh era amb ell.
21 I Zecarià, ll de Meixelemià, era porter a l’entrada de la tenda de la reunió.
22 Tots aquests, escollits com a por- ters dels llindars, eren dos-cents dotze quan foren inclosos en les genealogies de les seves viles. David i Samuel, el vident, els establiren en les seves funcions.
23 I ells i els seus lls feien la guàr- dia a les portes de la casa de Jahveh, i de la casa de la tenda.
24 Els porters estaven als quatre vents: a l’est, a l’oest, al nord i al sud. 25 I els seus germans, que vivien a les seves viles, venien cada cert temps, durant set dies, per servir amb ells.
26 Perquè els quatre caps dels por- ters, aquells levites, havien de fer la feina permanentment, i eren sobre les cambres i els tresors de la casa de Déu.


   478   479   480   481   482