Page 482 - Biblia Català TBS
P. 482

1 Cròniques 10, 11
ren a la terra dels listeus, per portar la nova als seus ídols i al poble;
10 i posaren les seves armes en la casa dels seus déus, i clavaren el seu crani en la casa de Dagon.
11 I quan tot Jabeix-Galaad escoltà tot el que els listeus havien fet a Saül,
12 tots els homes valerosos s’aixe- caren, i s’emportaren el cos de Saül i els cossos dels seus lls, i els por- taren a Jabeix; i enterraren els seus ossos sota el terebint de Jabeix, i dejunaren set dies.
13 I Saül morí per la seva in deli- tat que va cometre contra Jahveh, referent a la paraula de Jahveh que no havia guardat, i també per preguntar una nigromàntica, per consultar-la;
14 i no consultà Jahveh, per això el matà, i transferí el regne a David, ll de Jessè.
capturà la fortalesa de Sió, que és la ciutat de David.
6 I David digué: El qui ataqui pri- mer els jebuseus serà capità i prín- cep. I Joab, ll de Seruià, pujà el primer, i esdevingué capità.
7 I David habità a la fortalesa, per això l’anomenaren: Ciutat de David. 8 I bastí la ciutat tot al voltant, des de Mil·ló ns la circumval·lació; i Joab restaurà el restant de la ciutat. 9 I David esdevenia més i més gran, i Jahveh dels exèrcits era amb ell.
10 I aquests foren els capitans dels valents que tenia David, que enfor- tiren el seu regne amb ell, amb tot Israel, per fer-lo rei sobre Israel, segonslaparauladeJahveh.
11 I aquest és el nombre dels va- lentsqueteniaDavid:Jaixobam, ll d’Hacmoní, capità dels trenta; que brandà la seva llança contra tres- cents, i els matà en un sol atac.
12 I després d’ell Elazar, ll de Dodó, de la família d’Ahóah; un dels
tres valents.
11
aquí, nosaltres som el teu os i la teva carn.
2 També abans, en temps passat, quan encara Saül era rei, eres tu el qui feies sortir i entrar Israel. I Jahveh, el teu Déu, t’ha dit: Tu pas- turaràs el meu poble Israel, i tu seràs príncep sobre el meu poble Israel.
3 I tots els ancians d’Israel vingue- ren al rei, a Hebron, i David féu un pacte amb ells a Hebron davant Jahveh; i ungiren David rei sobre Israel, segons la paraula de Jahveh per mitjà de Samuel.
4 I David anà, i tot Israel, a Jerusalem, que era Jebús; i allà hi havia el jebuseu, l’habitant d’aquella terra.
5 I els habitants de Jebús digueren a David: No entraràs aquí. I David
Llavors tot Israel es reuní amb
David, a Hebron, dient: Heus
Aquest era amb David a Pasdam-
10:13 1Sam 13:8-14; 15:1-24 11:2-3 Ps 78:70; 1Sa 16:1, 3, 12, 13 11:4 2Sa 5:6 11:10-41 2Sa 23:8-39
474
13
mim, i els listeus s’aplegaren allà per a la batalla, on hi havia un tros de camp ple d’ordi; i el poble fugí davant dels listeus.
14 I es posaren enmig del tros, i l’alliberaren, i bateren els listeus; i Jahveh els salvà amb un gran allibe- rament.
15 I tres dels trenta caps baixaren cap a la roca de David, a la cova d’Adul·lam, i els listeus acampaven a la vall dels Rafaïtes.
16 I David era a la fortalesa, i hi havia una guarnició de listeus a Betlem.
17 I David tingué un desig, i va dir: Oh, qui em donés a beure aigua de la cisterna de Betlem, que hi ha al portal de l’entrada!
18 I els tres tallaren pel mig del cam- pament dels listeus, i pouaren aigua


   480   481   482   483   484