Page 483 - Biblia Català TBS
P. 483

de la cisterna de Betlem, que hi ha al portal de l’entrada; i n’agafaren, i en portaren a David; però David no en volgué beure, sinó que l’abocà oferint-la a Jahveh.
19 I digué: Que el meu Déu em guardi de fer això! ¿Com podria beure la sang d’aquests homes, amb les seves vides? Perquè l’han portat arriscant les seves vides. I no en volgué beure. Això feren aquells tres valents.
20 I Abisai, germà de Joab, aquest era el cap dels tres; i aquest brandà la seva llança contra tres-cents, i els vencé. I va tenir un nom entre els tres.
21 Dels tres fou més honorat que els altres dos, i fou fet el seu capità, però no igualà els tres primers.
22 Benaià, ll de Jehoiadà, ll d’un home valent de Cabseel, de mol- tes proeses: matà els dos Ariels de Moab. I aquest baixà i matà un lleó al mig de la cisterna un dia de neu. 23 I matà un egipci, un home d’una estatura de cinc colzades, i l’egipci portava a la mà una llança com una plegadora de teixidor; i baixà a ell amb un garrot, i arrabassà la llança de la mà de l’egipci, i el matà amb la seva pròpia llança.
24 Aquestes gestes féu Benaià, ll de Jehoiadà, i tingué el nom entre els tres valents.
25 Heus aquí, fou el més honorat dels trenta, però no abastà els tres primers. I David el posà sobre la seva guàrdia.
26 I els valents de l’exèrcit foren: Assahel, el germà de Joab; Elhanan, ll de Dodó, de Betlem;
27 Xammot, l’ararita; Heles, el pelo- nita;
28 Irà, ll d’Iqueix, el tecoïta; Abièzer, d’Anatot;
29 Sibecai, d’Huixà; Ilai, de la famí- lia d’Ahóah;
30 Mahrai, el netofatita; Héled, ll de Baanà, el netofatita;
12:1 1Sa 27:6
1 Cròniques 11, 12
31 Itai, ll de Ribai, de Guibà dels lls de Benjamí; Benaià, el piratoni- ta;
32 Hurai, dels torrents de Gàaix; Abiel, l’arbatita;
33 Azmàvet, de Bahurim; Eliahbà, de Xaalbon;
34 els lls d’Aixem, el guizonita; Jonatan, ll de Xagué, l’ararita;
35 Ahiam, ll de Sacar, l’ararita; Elifal, ll d’Ur;
36 Héfer, el mequeratita; Ahià, el pelonita;
37 Hesró, de Carmel; Naarai, ll d’Ezbai;
38 Joel, germà de Natan; Mibhar, ll d’Agrí;
39 Sèlec, l’ammonita; Nahrai, de Beerot, escuder de Joab, ll de Seruià;
40 Irà, dels itrites; Gareb, dels itrites; 41 Uries, l’hittita; Zabad, ll d’Ahlai; 42 Adinà, ll de Xizà, el rubenita, cap dels rubenites, i trenta amb ell; 43 Hanan, ll de Maacà; i Joixafat, el mitnita;
44 Uzià, d’Aixtarot; Xamà i Jeiel, lls d’Hotam d’Aroer;
45 Jediael, ll de Ximrí; i Johà, el seu germà, el tissita;
46 Eliel, el mahavita; i Jeribai i Joixavià, lls d’Elnàam; i Itmà, el moabita;
47 Eliel i Obed i Jaassiel, de Sobaià.
12
I aquests foren els qui vingue-
ren a David a Siclag, mentre estava tancat a causa de Saül, ll de Quix, i eren entre els forts, els que l’ajudaven en la guerra,
2 armats amb arc, que usaven tant la dreta com l’esquerra per disparar pedres i llançar etxes amb arc; eren dels germans de Saül de Benjamí.
3 El cap era Ahièzer, i Joaix, tots dos lls de Xemaà de Guibà; i Jeziel, i Pèlet, lls d’Azmàvet; i Beracà, i Jehú d’Anatot;
4 i Ixmaià de Gabaon, valent entre els trenta i sobre els trenta; i Irmeià,
475


   481   482   483   484   485