Page 487 - Biblia Català TBS
P. 487

bretxa sobre nosaltres, perquè no el vam cercar d’acord amb l’ordenança.
14 I els sacerdots i els levites es san- ti caren per pujar l’arca de Jahveh, el Déu d’Israel;
15 i els  lls dels levites transporta- ren l’arca de Déu, tal com Moisès havia manat d’acord amb la paraula de Jahveh, sobre les seves espatlles amb barres, sobre ells.
16 I David digué als principals dels levites que designessin, dels seus germans, els cantors, amb instru- ments per als càntics, arpes i cítares i címbals, que els fessin sonar, per alçar la veu amb goig.
17 I els levites designaren Eman,  ll de Joel; i dels seus germans, Assaf,  ll de Berequià; i dels  lls de Merarí, dels seus germans, Etan,  ll de Cuixaiahu; 18 i amb ells els seus germans del segon ordre: Zecarià, Ben i Jaaziel i Xemiramot i Jehiel i Unní, Eliab i Benaià i Maasseià i Matitià i Elifalehu i Micneià i Obed-Edom i Jeiel, els porters.
19 I els cantors Eman, Assaf i Etan tenien címbals de bronze per fer-los sonar;
20 i Zecarià i Aziel i Xemiramot i Jehiel i Unní i Eliab i Maasseià i Benaià amb arpes, sobre Alamot;
21 i Matitià i Elifalehu i Micneià i Obed-Edom i Jeiel i Azazià amb cítares, sobre Haixeminit, per dirigir. 22 I Quenanià, cap dels levites, sobre l’entonació; instruint referent a l’entonació, perquè ell hi entenia.
23 I Berequià i Elcanà eren els guar- des de l’arca.
24 I Xebanià i Joixafat i Netanel i Amassai i Zecarià i Benaià i Elièzer, els sacerdots, feien sonar les trom- petes davant l’arca de Déu; i Obed- Edom i Jeiha eren porters de l’arca.
25 I esdevingué que David i els ancians d’Israel i els caps dels milers
15:24 Nm 10:8
1 Cròniques 15, 16
anaren a pujar l’arca del pacte de Jahveh, des de la casa d’Obed-Edom, amb goig.
26 I s’esdevingué que, mentre Déu ajudava els levites a transportar l’arca del pacte de Jahveh, sacri caren set vedells i set moltons.
27 I David anava vestit amb un mantell de lli  , i tots els levites que portaven l’arca i els cantors i Quenanià, cap de l’entonació dels cantors; i David també portava un efod de lli.
28 I tot Israel pujava l’arca del pacte de Jahveh amb crits de joia, i amb el so del corn, i amb trompetes, i amb címbals, fent sonar arpes i cítares.
29 I s’esdevingué que, quan l’arca del pacte de Jahveh entrava a la ciutat de David, Mical,  lla de Saül, mirava a través de la  nestra, i veié el rei David saltant i tocant, i el menyspreà en el seu cor.
16
I portaren l’arca de Déu, i la
posaren enmig de la tenda que David havia estès per a ella, i atansaren holocaustos i sacri cis de pau davant Déu.
2 I David acabà d’oferir l’holocaust i els sacri cis de pau, i beneí el poble en el Nom de Jahveh,
3 i distribuí a cada persona d’Israel, tant home com dona, a cadascú, un pa rodó i una porció de carn i un pastís de panses.
4 I posà davant l’arca de Jahveh alguns dels levites com a servidors, per recordar i per donar gràcies i per glori car Jahveh, el Déu d’Israel:
5 Assaf el cap, i el segon vora d’ell, Zecarià; Jeiel i Xemiramot, i Jehiel i Matitià i Eliab i Benaià i Obed-Edom i Jeiel amb instruments d’arpes, i amb cítares; i Assaf feia sonar els címbals;
6 i els sacerdots Benaià i Jahaziel anaven amb trompetes contínua- ment davant l’arca del pacte de Déu.
479


   485   486   487   488   489