Page 488 - Biblia Català TBS
P. 488

1 Cròniques 16
7 Aquell mateix dia, llavors, David donà per primera vegada aquest psalm, per lloar Jahveh, per mitjà d’Assaf i els seus germans:
8 Doneu gràcies a Jahveh, invoqueu el seu Nom, feu conèixer els seus fets entre els pobles.
9 Canteu a ell, canteu psalms a ell, mediteu tots els seus prodigis.
10 Glorieu-vos en el seu sant Nom: que el cor dels qui cerquen Jahveh estigui alegre.
11 Cerqueu Jahveh i la seva força, desitgeu el seu rostre contínuament. 12 Recordeu els seus prodigis que ell ha fet, les seves meravelles i els judicis de la seva boca,
13 llinatge d’Israel, el seu servent,  lls de Jacob, els seus elegits.
14 Ell és Jahveh, el nostre Déu, els seus judicis són en tota la terra.
15 Recordeu sempre el seu pacte, la paraula que manà per a mil genera- cions,
16 el pacte que féu amb Abraham, i el seu jurament a Isaac;
17 i el con rmà a Jacob com un estatut, a Israel com un pacte etern, 18 dient: A tu et donaré la terra de Canaan, com a porció de la teva he- retat.
19 Quan éreu uns pocs en nombre, molt pocs, i estrangers en ella.
20 I anaren de nació en nació, d’un reialme a un altre poble.
21 No permeté que ningú els opri- mís, i reprengué reis per causa d’ells: 22 No toqueu els meus ungits, i no feu cap mal als meus profetes.
23 Canteu a Jahveh tota la terra, proclameu de dia en dia la seva sal- vació.
24 Declareu la seva glòria entre les nacions, els seus prodigis entre tots els pobles.
25 Perquè Jahveh és gran, i digne de molta lloança: i cal que ell sigui temut per damunt de tots els déus. 26 Perquè tots els déus dels pobles són no-res, però Jahveh féu els cels.
27 L’esplendor i la majestat són da- vant d’ell, la força i el goig són en el seu santuari.
28 Tributeu a Jahveh, famílies dels pobles, tributeu a Jahveh glòria i poder.
29 Tributeu a Jahveh la glòria degu- da al seu Nom, porteu una ofrena i veniu davant d’ell. Adoreu Jahveh en l’esplendor de la seva santedat. 30 Tremoleu davant d’ell, tota la terra: certament, el món està ben establert, no serà mogut.
31 Que els cels s’alegrin i la terra exulti, i diguin entre les nacions: Jahveh regna!
32 Que el mar rugeixi en la seva plenitud; que el camp exulti, i tot el que hi ha en ell.
33 Llavors els arbres del bosc ho celebraran davant Jahveh, perquè ell ve a jutjar la terra.
34 Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna!
35 I digueu: Salva’ns, Déu de la nos- tra salvació, i reuneix-nos i allibera’ns d’entre les nacions, per donar gràcies al teu sant Nom, per gloriar-nos en la teva lloança.
36 Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Is- rael, des de sempre i per sempre. I que tot el poble digui: Amén. Que Jahveh sigui lloat!
37 I deixà allà, davant l’arca del pacte de Jahveh, Assaf i els seus germans per ministrar davant l’arca contínuament, segons la tasca de cada dia;
38 i Obed-Edom i els seus germans, seixanta-vuit; i Obed-Edom,  ll de Jedutun, i Hossà com a porters;
39 i el sacerdot Sadoc, i els seus germans els sacerdots, davant del tabernacle de Jahveh, en un lloc alt que hi havia a Gabaon,
40 per fer pujar holocaustos a Jahveh sobre l’altar de l’holocaust
16:8-22 Ps 105:1-15 16:23-33 Ps 96 16:35-36 Ps 106:47-48 16:40 Ex 29:38 480


   486   487   488   489   490